Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady ogólne wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

W przypadku baterii i akumulatorów obowiązują szczególne zasady dotyczące gospodarki odpadami. Obejmują one zarówno wprowadzanie do obrotu tych produktów, jak i  zagospodarowanie ich po użyciu. 

Zasady te obowiązują podmioty wprowadzające baterie i akumulatory do obiegu. Dotyczą więc każdego przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym montowania ich w sprzęcie lub pojazdach, znajdujących się po raz pierwszy na terytorium kraju.

Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę importującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Obowiązki wprowadzającego

Jeśli wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory, to musisz zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii i akumulatorów, a także właściwe gospodarowanie nimi.

Pamiętaj, że możesz wprowadzać do obrotu tylko właściwie oznakowane baterie i akumulatory. Musisz umieścić na nich symbol selektywnego zbierania. Jego wzór znajdziesz w załączniku nr 3 do ustawy o bateriach i akumulatorach. Wprowadzając do obrotu baterie i akumulatory musisz dołączyć do nich informację o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania. Musisz również umieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami.

Niektóre obowiązki może za ciebie wykonywać podmiot pośredniczący. Dotyczy to obowiązków związanych ze sprawozdawczością, rozliczaniem poziomu odzysku i opłaty produktowej, kampanią edukacyjną, zawieraniem umów z zakładami przetwarzania lub punktami zbioru baterii i akumulatorów, a także organizowaniem tych procesów. Pamiętaj, by umowę z podmiotem pośredniczącym zawrzeć w formie pisemnej. Inaczej może być uznana za nieważną.

Zasady postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami

Nie można przechowywać zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Przeczytaj, jak przechowywać zużyte baterie i akumulatory.

Zbieranie i recykling baterii oraz akumulatorów

Firma wprowadzająca na rynek baterie i akumulatory samochodowe musi zapewnić na własny koszt ich odbiór – kiedy będą zużyte – od konsumenta, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego, a także przekazanie ich do przetwarzania i recyklingu.

Firma ta musi także zapewnić odpowiedni poziom zbierania i  recyklingu. Przeczytaj więcej o poziomie zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

Rejestracja w BDO

Zanim rozpoczniesz działalność w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju albo przetwarzania zużytych baterii czy akumulatorów, musisz uzyskać wpis do rejestru. Wpisu dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wraz z wpisem otrzymasz numer rejestrowy. Służy on do identyfikacji przedsiębiorcy. Musisz umieszczać ten numer na dokumentach związanych z przekazaniem zużytych baterii i akumulatorów do przetwórcy.

Od 24 stycznia 2018 r. rejestr ten działa już pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, złóż wniosek. Jego formularz możesz pobrać też ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i V - tabela 1.

Ewidencje i sprawozdania

Obrót bateriami i akumulatorami, a także powstającymi po ich zużyciu odpadami, wymaga szczególnej sprawozdawczości. Przeczytaj więcej o sprawozdawczości z gospodarki odpadami dla podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory.

Konieczne umowy

Firma wprowadzająca baterie lub akumulatory musi zawrzeć następujące umowy:

  • umowę z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  • umowę ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącą zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.

Przeczytaj więcej o umowach dla firm wprowadzających baterie lub akumulatory.

Opłata produktowa

Jeśli nie osiągniesz określonego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów, to musisz wnieść opłatę produktową.

Przeczytaj więcej o opłacie produktowej dla wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory.


Podstawa prawna: