Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki sprzedawcy produktów w opakowaniach

Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu (chodzi o wskazanie, które opakowania można zwrócić, czy jest z tego tytułu zwracana kaucja, czy i gdzie znajdują się punkty zbierania lub odzysku pozostałych opakowań utworzone przez producenta danego produktu lub z nim współpracujące),
2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
- co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

Od 2014 r. zniesiony został obowiązek przyjmowania opakowań wielokrotnego użytku przez jednostki handlu detalicznego i hurtowego. System odbioru i recyklingu takich opakowań spoczywa na producencie lub importerze towarów. Powyższe nie dotyczy środków ochrony roślin w stosunku do których przedsiębiorca prowadzący handel detaliczny jest zobowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach.


Jednostki handlu detalicznego powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.