Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady postępowania z opakowaniami

Ze względu na zasady ochrony środowiska oraz specjalne sposoby postępowania, opakowania i ich odpady podlegają odpowiednim wymaganiom, które zapewniają ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
Specjalne zasady w tym zakresie obejmują producentów krajowych i importerów oraz firmy dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań.

Podstawowe obowiązki

Producent, importer i firma dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniu, muszą stosować opakowania spełniające następujące wymagania:

  • objętość i masa opakowań powinny być ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika,
  • opakowania powinny być projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli również on nie jest możliwy, to inną formę odzysku,
  • opakowania muszą zawierać możliwie najmniejszą ilość substancji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska,
  • maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg.

Ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania muszą być przydatne do odzysku:

  • przez recykling,
  • w postaci energii,
  • przez kompostowanie,
  • przez biodegradację.

Opakowania przydatne do recyklingu powinny być wytworzone tak, by można dokonać recyklingu określonego procentu masy materiału zastosowanego do produkcji opakowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
Opakowania przydatne do odzysku energii powinny mieć minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii.
Opakowania przydatne do kompostowania powinny posiadać taką zdolność do biodegradacji, która nie będzie przeszkodą w selektywnej zbiórce lub procesie kompostowania, jakim są poddawane te opakowania.
Opakowania przydatne do biodegradacji powinny posiadać taką zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę.

Wymagania te uważa się za spełnione w przypadku zgodności opakowań z normami określonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Oznaczenie

Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia muszą znakować opakowania tak, by była na nich informacja o rodzaju materiałów, z których je wykonano, możliwości wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku oraz przydatności opakowania do recyklingu.

Oznakowanie to trzeba umieścić na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają – na dołączonej do niego ulotce informacyjnej. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu opakowania. Wzory stosowanych oznaczeń znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Rejestracja w BDO

Zanim rozpoczniesz działalność w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań i ich eksportu lub wywozu, musisz uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę. Pamiętaj, że wpis ten musisz uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Wraz z wpisem otrzymasz numer rejestrowy. Numer ten służy do identyfikacji przedsiębiorcy.

Za wpis do rejestru musisz wnieść opłatę rejestracyjną, a w kolejnych latach opłatę roczną. Opłaty te wynoszą 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. 

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r. rejestr ten działa pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Aby uzyskać wpis do tego rejestru, złóż wniosek. Jego formularz możesz pobrać też ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i VI - tabela 5.

Uwaga! Jeśli już działasz w tej branży masz czas do 24 lipca 2018r. aby uzyskać wpis do rejestru. Działanie bez wpisu po tej dacie może być zagrożone karą pieniężną.

Sprawozdawczość

  • W zakresie wywozu opakowań

Eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań muszą sporządzać roczne sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań. Wzór sprawozdania znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (obowiązuje także za lata 2017 i 2018 r. na zasadach przepisów przejściowych – art. 237b ustawy o odpadach, przy czym sprawozdanie za rok 2018, powinno zawierać dodatkowo informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań). Sprawozdanie trzeba przekazać marszałkowi województwa do 15 marca kolejnego roku.

Przeczytaj więcej o sprawozdaniu w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami.

  • W zakresie produkcji i przywozu opakowań

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania oraz je przywożący muszą przygotować i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. Obejmuje ono dane na temat masy wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich je wykonano, a także ilości opakowań poddanych recyklingowi, odzyskowi i przetwarzaniu. Formularz do sprawozdania znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (obowiązuje także za lata 2017 i 2018 r. na zasadach przepisów przejściowych – art. 237b ustawy o odpadach, przy czym sprawozdanie za rok 2018, powinno zawierać dodatkowo informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań). Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca kolejnego roku.

Przeczytaj więcej o sprawozdaniu w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami.

Sprawozdania te może przygotowywać organizacja odzysku, która zastępuje cię w tych zadaniach.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?