Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca, od którego wymagane jest zezwolenie na pracę, to:

 • sprawdź przed podjęciem przez niego pracy, czy posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski. Zrób kopię tego dokumentu i przechowywuj go przez cały okres pracy cudzoziemca (zgodnie z art. 2 oraz 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • uwzględnij w umowie z nim warunki zawarte w zezwoleniu na pracę, dotyczące m. in. wysokości wynagrodzenia. które nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Oczywiście nie może ona być niższa niż pensja minimalna (art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 
 • zawrzyj z nim umowę w formie pisemnej oraz przedstaw mu przed podpisaniem jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały; 
 • przekaż mu w formie pisemnej 1 egzemplarz zezwolenia na pracę, które go dotyczy; 
 • informuj go o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia; 
 • zachowaj należytą staranność w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie czy uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 
 • udostępnij na wniosek  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celno-Skarbowej, Służby Granicznej lub Policji, dokumenty potwierdzające wypełnienie ww. obowiązków, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (organy wymienione są w art. 88f ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W przypadku cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółce z o.o., spółce akcyjnej (również w organizacji) lub prowadzącego sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo będącego prokurentem, nie musisz:

 • uwzględniać w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę, dotyczących m. in. wysokości wynagrodzenia, które nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (art. 88h ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 
 • zawierać z nim umowy w formie pisemnej oraz przedstawiać mu przed jej podpisaniem tłumaczenia na język dla niego zrozumiały.

Informuj wojewodę o zmianach

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę, to poinformuj wojewodę, który wydał zezwolenie o tym, że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli, że powierzasz cudzoziemcowi wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę – na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym);
 • zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna pracodawcy  albo zakład pracy lub jego część została przejęta przez innego pracodawcę;
 • zakład pracy (lub jego część) przeszedł na innego pracodawcę;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Jeśli tego nie zrobisz, to grozi ci grzywna minimum 100 zł. Odpowiednią informację złóż pisemnie w ciągu 3 dni od zaistnienia zmiany.

Czy ta strona była przydatna?