Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata produktowa na opakowania i towary wrażliwe

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań lub produktów ( opony i smary). Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej nie przekracza 50 zł.


Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:
1)    dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 4,45 zł za 1 kg;
2)    dla produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - 2,98 zł za 1 kg, przy czy w stosunku do opon używanej nieregenerowanej  opłata wynosi 11,89 za 1 kg.


Stawki te są waloryzowane co roku . Aktualne stawki opłat produktowych dla opakowań i produktów o których mowa wyżej określa załącznik  do  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów