Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie z PCB

Zakaz odzysku PCB

PCB to: polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Odzysk PCB jest zabroniony.

Przetwarzanie PCB

Możesz przetwarzać odpady zawierające PCB wyłącznie po usunięciu z tych odpadów PCB.
Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, to do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB musisz zastosować przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.

Unieszkodliwienie PCB

PCB unieszkodliwia się przez spalanie w spalarni odpadów. Możesz to zrobić także w procesach unieszkodliwiania D8, D9, D12 i D15, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach, jeżeli zastosowana w tych procesach technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB.

Uwaga! Nie można spalać PCB na statkach.

W karcie ewidencji odpadów musisz zamieścić informacje o zawartości PCB w odpadach.


Podstawa prawna: