Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego (z rachunku VAT)

Podatek VAT płacisz tak, jak przed wprowadzeniem split payment. Wypełnij formularz przelewu do urzędu skarbowego. Wpisz w nim numer rachunku urzędu skarbowego i symbol formularza (np. VAT-7). Przelew do urzędu skarbowego zostanie wykonany za pomocą rachunku rozliczeniowego z dostępnych środków na powiązanym rachunku VAT.

Pamiętaj

Nie możesz zapłacić VAT do urzędu skarbowego komunikatem przelewu.

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego - wzór

Jeśli zapłacisz podatek należny w całości z rachunku VAT przed terminem jego zapłaty, możesz obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego, czyli zapłacić mniejszą kwotę VAT.

Obniżenie kwoty podatku wylicz według wzoru:

S = Z × r × n/360

w którym:

  • S – kwota, o którą obniżysz podatek, wyrażona w zaokrągleniu do pełnych złotych
  • Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem
  • r – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku
  • n – liczba dni od dnia następnego po dniu, w którym obciążysz rachunek VAT do dnia, w którym upływa termin do zapłaty podatku (włącznie)

Wyliczoną kwotę, o którą obniżysz kwotę do wpłaty, zaokrąglij do pełnych złotych.

Przykład

Zobowiązanie VAT w deklaracji za lipiec 2018 r.:

  • wynosi 120 000 zł
  • zapłacisz je 21.08.2018 r. (ustawowy termin zapłaty to 27.08.2018 r., czyli 6 dni przed terminem)
  • stopa referencyjna NBP obowiązująca na 2 dni robocze poprzedzające dzień zapłaty, tj. na 17 sierpnia 2018 r., wynosi 1,5%

Kwota, o którą możesz obniżyć wpłatę VAT za lipiec 2018 r. wynosi: 30 zł = 120 000 zł x 1,5% x (6 dni : 360 dni), bo:

  • Z = 120 000 zł
  • r = 1,5%
  • n = 6 dni (obliczając liczbę tych dni nie uwzględniasz dnia zapłaty, tj. 21.08.2018 r., tylko upływ terminu płatności, tj. 27.08.2018 r.).

21.08.2018 r. możesz wpłacić VAT za lipiec w kwocie 119 970 zł (120 000 zł – 30 zł = 119 970 zł).

Stopa referencyjna NBP

Aktualnie stopa referencyjna wynosi (od 5.03.2015 r.) 1,5% rocznie.

Obniżona kwota zobowiązania a deklaracja VAT

Gdy w danym okresie rozliczeniowym korzystasz z obniżenia zobowiązania podatkowego, to w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K zaznacz pozycję 67.

Zapłata częściowa

Jeśli nie masz na rachunku VAT środków wystarczających do pokrycia VAT w całości, możesz zapłacić różnicę z innego rachunku rozliczeniowego.

W takim przypadku nie możesz jednak obniżyć kwoty zobowiązania podatkowego.

Wpłata z rachunku VAT w terminie płatności podatku

Płacąc zobowiązanie z tytułu VAT w całości z rachunku VAT w dniu upływu terminu płatności nie stosujesz obniżenia kwoty podatku.


Podstawa prawna: