Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gospodarka odpadami

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

  • Zasady ogólne

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
Odzysk zaś polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
Recykling może  także obejmować recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.
Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

  • Zasada terytorialności

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.
Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Niemniej w przypadku odpadów komunalnych i odpadów medycznych  przekazanie nie powinno wychodzić poza obręb województwa.

  • Koszty utylizacji

Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych (zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, akumulatory i baterie)  koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju.

  • Zbieranie i transport

Odpady są zbierane w sposób selektywny. Przepisy zakazują zbierania poza rejonem gospodarki odpadami komunalnymi zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Zakazem objęte jest też zbieranie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych poza miejscem ich wytwarzania.

  • Transport odpadów

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów.

  • Magazynowanie

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.
Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

  • Przekazywanie odpadów

Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo  wpis do rejestru w zakresie utylizacji ewentualnie transportu odpadów.

  • Ewidencja odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji obciąża posiadacza odpadów, tj. - wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będących w posiadaniu odpadów. Przepisy przewidują też szereg wyjątków od w/w obowiązków. Więcej na ten temat w artykule Ewidencja i sprawozdawczość posiadacza odpadów i w dalszych krokach.
W przypadku  zaś  towarów szczególnych  takich jak sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory i baterie  producent tych towarów jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji  związanej wprowadzaniem tych towarów do obrotu.

Podmioty na których spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji zmuszone są  dokonywać sprawozdań rocznych z gospodarki odpadami. Szerzej w artykule pt. Ewidencja i sprawozdawczość posiadacza odpadów.