Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gospodarka odpadami

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w taki sposób, aby związane z tym procesy (zbieranie, transport, magazynowanie, przetwarzanie) i same odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

Zasady ogólne

  • Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość odpadów i negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.
  • Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec jesteś obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk zaś polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
  • Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, musisz unieszkodliwiać. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których wcześniej wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Zasada terytorialności

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.
Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Niemniej w przypadku odpadów komunalnych i odpadów medycznych  przekazanie nie powinno wychodzić poza obręb województwa.

Koszty utylizacji

Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych (zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, akumulatory i baterie) koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju.

Zbieranie i transport

Odpady są zbierane w sposób selektywny. Przepisy zakazują zbierania poza rejonem gospodarki odpadami komunalnymi zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Zakazem objęte jest też zbieranie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych poza miejscem ich wytwarzania.

Transport odpadów

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów.

Magazynowanie

Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, można też magazynować, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok. Ten sam termin obowiązuje, gdy odpady są magazynowane w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów. Okresy magazynowania odpadów liczy się łącznie dla wszystkich ich kolejnych posiadaczy.

Uwaga! Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy odpadów, które można magazynować w ciągu roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Przekazywanie odpadów

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo wpis do rejestru w zakresie utylizacji ewentualnie transportu odpadów. Przekazanie odpadów powinno być potwierdzone kartą przekazania odpadów lub dokumentem ich unieszkodliwienia.

Rejestr BDO

Musisz uzyskać wpis do rejestru jeśli rozpoczynasz działalność w zakresie:

  • zbierania odpadów,
  • transportu odpadów,
  • przetwarzania odpadów,
  • wprowadzania do obrotu niektórych produktów z których powstaje odpad (baterie, akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny, produkty w opakowaniach, opony, smary).

Wpisu dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na twój wniosek. Wraz z wpisem uzyskasz numer rejestrowy, który służy do twojej identyfikacji.
Od 24 stycznia 2018 r. rejestr przedsiębiorców działa pod nazwą rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Aby uzyskać wpis do tego rejestru, musisz złożyć wniosek. Jego formularz możesz również pobrać ze strony BDO.

Ewidencja odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji obciąża posiadacza odpadów, czyli wytwórcę odpadów lub podmiot będących w posiadaniu odpadów. Przepisy przewidują też szereg wyjątków od w/w obowiązków. Więcej na ten temat w artykule Ewidencja i sprawozdawczość posiadacza odpadów i w dalszych krokach.
W przypadku towarów szczególnych, takich jak sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory i baterie, producent tych towarów musi prowadzić dodatkową ewidencję  związaną z wprowadzaniem tych towarów do obrotu.

Podmioty, na których spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji, muszą dokonywać sprawozdań rocznych z gospodarki odpadami.

Przeczytaj więcej o ewidencji i sprawozdawczości posiadacza odpadów.


Podstawa prawna: