Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki producenta pojazdów

Jeśli jesteś producentem pojazdów, to musisz:

  • ograniczać stosowanie substancji niebezpiecznych w pojazdach, by zapobiegać emisji tych substancji do środowiska i ułatwić recykling pojazdów wycofanych z użycia,
  • uwzględniać wymogi demontażu i ponownego użycia wyposażenia oraz części pojazdów, a także odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • stosować materiały pochodzące z recyklingu do produkcji pojazdów.

Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów, z wyłączeniem ciężarków do wyważania kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych oraz okładzin hamulcowych, nie mogą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu. Mogą natomiast zawierać te metale, jeżeli jest to konieczne do uzyskania wymaganej charakterystyki technicznej tych przedmiotów i części. Ich szczegółową listę znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.
Jako producent pojazdu musisz opracować informację dotyczącą sposobu demontażu nowego typu pojazdu w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia go do obrotu w kraju. Przekaż tę informację wprowadzającemu pojazd do obrotu oraz przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu.

Sieć zbierania pojazdów

Pamiętaj, że musisz też zapewnić sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby konsument mógł oddać pojazd wycofany z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu. Przygotuj tę sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu (pamiętaj, że umowy te muszę mieć formę pisemną, inaczej mogą być uznane za nieważne).

Twoja sieć zbierania pojazdów powinna obejmować co najmniej 3 stacje demontażu lub zbierania pojazdów w każdym województwie, chyba że ilość pojazdów nie przekroczy 1000 aut. W takim przypadku 3 stacje  mogą być rozlokowane na terenie całego kraju.

Opłata za brak sieci

Jeśli nie przygotujesz sieci demontażu lub zbierania aut, to musisz wnieść opłatę. Sposób jej wyliczenia określa wzór podany w załączniku do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

Pamiętaj, że niezależnie od tego, ile stacji powinieneś utworzyć, za brak sieci będziesz musiał wnieść opłatę stałą w wysokości 12 000 zł. Ponadto stawka za każdą nieutworzoną stację i każdy pojazd wprowadzony do obrotu na terenie kraju w danym roku kalendarzowym wynosi 12 zł.
Opłatę za brak sieci musisz obliczyć na koniec roku kalendarzowego. Wpłać ją na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 31 marca następnego roku.
Opłatę tę rozlicza się w rocznym sprawozdaniu o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów kierowanym do GIOŚ na formularzu zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (rozporządzenie obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

Rejestracja BDO

Jeśli wprowadzasz do obrotu pojazdy, to musisz uzyskać wpis do rejestru BDO.

Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na twój wniosek. Musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Wraz z wpisem uzyskasz numer rejestrowy. Numer ten służy do identyfikacji przedsiębiorcy.

Za wpis do rejestru musisz wnieść opłatę rejestracyjną, a w kolejnych latach – opłatę roczną. Opłaty te wynoszą: 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. 

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r. rejestr podmiotów wprowadzających pojazdy do obrotu działa pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, musisz złożyć wniosek. Jego formularz możesz pobrać ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i III - tabela 1.

Pamiętaj! Jeśli już działasz w tej branży masz czas do 24 lipca 2018r. aby uzyskać wpis do rejestru. Działanie bez wpisu po tej dacie może być zagrożone karą pieniężną.


Podstawa prawna: