Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki prowadzącego stację demontażu

Jeśli prowadzisz stację demontażu, to musisz przyjąć każdy pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne (numer VIN). Przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji możesz pobrać opłatę od jego właściciela. Nie możesz natomiast pobrać opłaty, jeśli pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju lub został wycofany z eksploatacji, ale jest autem kompletnym i nie zawiera innych odpadów, które z niego nie pochodzą.

Od 2016 r. przedsiębiorca prowadzący stacje demontażu musi przyjmować także pojazdy nieposiadające dowodu rejestracyjnego lub cech identyfikacyjnych, a także odpady z tych pojazdów, jeżeli ich przekazanie będzie wynikać z decyzji GIOŚ. Musisz także przyjmować części samochodowe usunięte podczas naprawy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przeznaczonych do przetworzenia określonych we właściwym pozwoleniu z zakresu gospodarki odpadami.

Zaświadczenie o demontażu

Kiedy przyjmujesz kompletny pojazd wycofany z eksploatacji, musisz:

  • unieważnić dowód rejestracyjny, kartę pojazdu – jeżeli ją wydano – oraz tablice rejestracyjne,
  • wydać zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie twoje – jako przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu – o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli ją wydano) oraz tablic rejestracyjnych.

Zaświadczenie o demontażu pojazdu przygotuj w 3 egzemplarzach, z których pierwszy oddasz właścicielowi pojazdu, drugi przekażesz w ciągu 7 dni urzędowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostawisz w swojej dokumentacji. Wzór zaświadczenia o demontażu znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Pamiętaj, że musisz prowadzić ewidencję zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez ciebie i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarłeś umowę.

Poziom recyklingu i odzysku

Prowadząc stację demontażu musisz osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do twojej stacji rocznie.

Roczne sprawozdania

Przygotowuj roczne sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji i przekazuje je do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzór sprawozdania znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (rozporządzenie obowiązuje na mocy przepisów przejściowych). W sprawozdaniach tych musisz deklarować opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Rejestracja w BDO

Jeśli rozpoczynasz działalność w zakresie stacji demontażu pojazdów, to musisz uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wpis musisz uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Wraz z nim otrzymasz numer rejestrowy. Numer ten służy do identyfikacji przedsiębiorcy.

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r. rejestr działa pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, złóż wniosek. Jego formularz możesz pobrać także ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i III - tabela 3.

Pozwolenia i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności

Oprócz wpisu do rejestru przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdu musi też uzyskać odpowiednie pozwolenia w dziedzinie odpadów i ochrony środowiska. W zależności od rodzaju działalności i jej rozmiarów może to być:

Proces wydawania tych pozwoleń lub zezwoleń wymaga wcześniejszego:

Przekazanie zużytych baterii i akumulatorów

Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe przekazuj prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Przeczytaj więcej na temat otwarcia zakładu utylizacji pojazdów.


Podstawa prawna: