Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ogólne zasady korygowania dokumentów składanych do ZUS

  • Zmiana danych rozliczeniowych


Płatnik składek ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinien złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

Deklarację rozliczeniową korygującą i imienny raport miesięczny korygujący płatnik składa w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. W przypadku wydania przez ZUS decyzji termin ten liczony jest od uprawomocnienia się decyzji. Korekta w/w dokumentów jest możliwa też po kontroli w terminie do 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. 

Płatnik ma obowiązek złożyć deklarację rozliczeniową korygującą w każdym przypadku, gdy przepisy wymagają złożenia raportów imiennych korygujących. Jedynie w sytuacji gdy korekta dotyczy danych wykazanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej (np. kwoty składek na Fundusz Pracy), imiennych raportów miesięcznych korygujących nie składa się.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015r. zniesiony został wymóg sprawdzania prawidłowości danych przekazanych do Zakładu w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego, które należało wykonać i ewentualnie skorygować do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

  • Zmiana pozostałych danych


Jako płatnik składek  przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu, w terminie 7 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie bądź otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych przez ZUS nieprawidłowościach.

Jako płatnik składek  w/w przedsiębiorca jest również  zobowiązany zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu płatnika składek, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie bądź otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych przez ZUS nieprawidłowościach.

Nie zmienia się oraz nie koryguje się danych, których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku podawać w dokumentach ubezpieczeniowych.

Uwaga! Zmiany i korekty danych płatnika podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy zgłaszać w formie wniosku CEIDG-1, który składa się w organie ewidencyjnym.
Zmiany i korekty danych niepodlegających wpisowi do ewidencji należy zgłaszać bezpośrednio w ZUS.