Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie gospodarki odpadami na inny podmiot

  • Zasady ogólne

Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.


Niemniej wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innym podmiotom. Takie zadania można powierzyć wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1)   zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
3)    wpis do rejestru w w/w zakresie
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów wymienionemu powyżej odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów. Powyższe nie ma zastosowania do osoby transportującej odpady.

Przekazanie odpadów nie zwalnia z obowiązku ich selektywnego zbierania.

W szczególnych przypadkach  producent  wyrobów ( dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i baterii oraz samochodów ) jest zobowiązany na swój koszt utworzyć lub zabezpieczyć sieć odbioru towaru zużytego i jego przetwarzania oraz odzysku. W tym celu jest on zobowiązany podpisać stosowne umowy z podmiotami odrębnymi  gwarantujące realizacje w/w obowiązku.

  • Zasady dotyczące zużytego sprzętu elektronicznego

W przypadku zużytego sprzętu elektronicznego obowiązki w dziedzinie dotyczącej gospodarki odpadami obejmują nie tylko zbieranie i utylizację wspomnianego sprzętu ale także liczne wymagania związane i realizowane na etapie wprowadzania nowego sprzętu do obrotu (np. kampania edukacyjna, informacyjna). Wszystkie te obowiązki (poza prowadzeniem dodatkowej ewidencji o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu czy też uiszczaniem opłaty produktowej albo rejestracją). podmiot wprowadzający przedmiotowy sprzęt może wykonywać za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać  w/w obowiązków, o ile:
1)  autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;
2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela.     

  • Zasady dotyczące baterii i akumulatorów

Podobnie jak wcześniej także wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Również ten podmiot może wykonywać w/w obowiązki,  za pośrednictwem innego przedsiębiorcy mającego status podmiotu pośredniczącego.

  • Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Także wprowadzający produkty w opakowaniach może działać samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu. Wprowadzający jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.
Zadania te mogą zostać powierzone organizacji odzysku opakowań, której wprowadzający zlecił jego wykonanie.
Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi:
1)    wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub
2)    odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.