Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Termin odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wpisanych do ewidencji

Wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Koszt uzyskania przychodu stanowią natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków.
Aby mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi istnieć związek pomiędzy dokonywaną amortyzacją podatkową i przychodami podatnika. Dopiero jednak po wprowadzeniu środka trwałego do odpowiedniej ewidencji podatnik ma możliwość ujmowania kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych.


Powinno to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Pierwszy odpis amortyzacyjny jest zaś możliwy w miesiącu kolejnym. Prawo stosowania odpisów ustaje natomiast z  końcem tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono  w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór.


W przypadku zaś używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych odpisów dokonuje się w okresie ich wykorzystywania.

Czy ta strona była przydatna?