Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odpisy amortyzacyjne ujawnionych środków trwałych

Wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Koszt uzyskania przychodu stanowią natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków.
Aby mogły one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi istnieć związek pomiędzy dokonywaną amortyzacją podatkową i przychodami podatnika. Dopiero jednak po wprowadzeniu środka trwałego do odpowiedniej ewidencji podatnik ma możliwość ujmowania kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych.
Powinno to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Pierwszy odpis amortyzacyjny jest  zaś możliwy w miesiącu kolejnym.

Późniejszy termin wprowadzenia środka  do ewidencji zostanie  uznany za ujawnienie środka trwałego, w rezultacie czego będzie skutkować późniejszym momentem rozpoczęcia amortyzacji.  Dopiero od tego momentu  bowiem mogą być  stosowane odpisy amortyzacyjne.  W praktyce do w/w ujawnienia może dojść przykładowo w sytuacji, gdy podatnik przewidując używanie składnika majątkowego przez okres krótszy niż rok, i z tego powodu nie wprowadza go w ogóle do ewidencji, po czym okres jego używania się wydłuża i przekracza wspomniany okres roczny.
Należy dodać ,że w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.