Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Koszty związane z użytkowaniem licencji, know-how, praw autorskich czy znaków towarowych, stanowiących majątek przedsiębiorcy pod postacią wartości niematerialnych i prawnych, zalicza się w koszty uzyskania przychodów.

  • Zakres przedmiotowy

Amortyzacji podlegają tylko niektóre i ściśle określone  grupy  praw majątkowych . Ich szczegółową listę ustawodawca podaje  w  art. 16 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w art.22 b ustawy  o podatku od osób fizycznych.  Znajdują się na niej między innymi prawa autorskie, programy komputerowe , licencje czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Jeśli prawo majątkowe nadaje się do wykorzystania na potrzeby wykonywanej działalności i ma służyć w niej dłużej niż rok, będzie podlegać amortyzacji.  Przepisy podatkowe  przewidują możliwość amortyzacji niektórych praw nawet w przypadku, gdy będą one wykorzystywane w firmie krócej niż rok. Należą do nich: wartość firmy (jeśli powstała w wyniku nabycia w określony sposób przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), zakończone wynikiem pozytywnym koszty prac rozwojowych oraz prawa używane na podstawie umowy o leasingu finansowym.

Ustawodawca wymienia także prawa majątkowe, które nie podlegają amortyzacji. Są to grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz wartość firmy, która powstała w sposób inny, niż określone nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

  • Stawki odpisów amortyzacyjnych

Stawki amortyzacyjne dotyczące wartości niematerialnych i prawnych podatnik ustala samodzielnie (nie znajdziemy ich w Wykazie stawek amortyzacyjnych).  Wyjątek stanowi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dla, których  w całym okresie amortyzacji obowiązuje stawka 2,5 % w skali roku. Jednoczenie w stosunku do pozostałych praw  należy zastosować takie stawki aby okres ich amortyzacji nie był krótszy niż:
1)    od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące;
2)    od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące;
3)    od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;
4)    od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.

Odpisów można dokonywać co miesiąc, kwartał lub raz w roku.
Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych są równe w całym okresie  amortyzacji i są przyjmowane przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli podatnik używa danego prawa majątkowego tylko w sezonie np. oprogramowanie, wysokość odpisu amortyzacyjnego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

  • Metody amortyzacji

Metodę amortyzacji przedsiębiorstwa wybiera spośród dwóch dostępnych - liniowej i przekształconej degresywnej. Nie jest dostępna metoda przyśpieszonej amortyzacji, amortyzacji jednorazowej i amortyzacji dotyczącej używanych lub ulepszonych środków trwałych.
Wartości materialne i prawne do wartości 10.000 zł podlegają bezpośredniemu odpisaniu w koszty działalności bez potrzeby ich amortyzowania.