Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Samochody osobowe w firmie

  • Podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodu

Samochód stanowiący środek trwały, a więc taki, który jest sprawny, kompletny i przeznaczony do używania na okres powyżej 1 roku, musisz wpisać do ewidencji środków trwałych. Pozwoli ci to na jego amortyzację oraz bieżące odliczanie kosztów jego eksploatacji. Oczywiście w odniesieniu do samochodów osobowych nie możesz stosować wszystkich modeli amortyzacji. Dla samochodów osobowych nie jest dostępna amortyzacja degresywna i jednorazowa. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne są ograniczone tylko do tej części wartości auta, która nie przekracza:

- równowartości 30.000 euro - dla samochodów z napędem elektrycznym,

- równowartości 20.000 euro - dla pozostałych samochodów.

Przeczytaj więcej na temat amortyzacji środków transportu.
W ewidencji środków trwałych nie musisz ujmować samochodu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł. Możesz go ująć bezpośrednio w kosztach działalności gospodarczej. Podobnie traktuje się pojazd o wartości wyższej, gdy okres jego użytkowania nie przekracza 1 roku. Koszty jego użytkowania rozlicza się wówczas za pośrednictwem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Pamiętaj, że od 2014 r. zmieniła się definicja samochodów osobowych. Z tego segmentu pierwotnie wyłączono samochody z „kratką” po uzyskaniu odpowiedniego potwierdzenia ich cech (ładowność, ilość miejsc) w świadectwie homologacji. W efekcie takie pojazdy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. traktowano jako samochody ciężarowe. Ich rozliczenie podatkowe, chociażby ze względu na metody amortyzacji, było więc pełniejsze. Od 1 kwietnia 2014 r. na skutek zmian w podatku VAT wprowadzono kolejną modyfikację. Zbliża ona pojęcie samochodów osobowych do pojazdów samochodowych posiadających ograniczone prawo do odliczeń w podatku VAT. Zmianę wprowadzono po to, by wykluczyć konieczność dokonywania korekt w podatku dochodowym, gdy przedsiębiorca, nie mogąc odliczyć pełnego VAT-u, jego część będzie wliczał do kosztów podatkowych w podatku dochodowym.

  • Podatek VAT

Pierwotnie, czyli do końca 2013 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowiło 60% wartości podatku, określonego w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - nie więcej jednak niż 6.000 zł.
Ograniczenia te obejmowały jednocześnie zakaz odliczenia podatku VAT naliczonego w paliwie napędowym. Zakaz nie dotyczył zakupu części zamiennych do użytkowanych samochodów, usługi napraw serwisowych, kosztów przeglądów i innych podobnych wydatków.
Zasady zmieniły się w 2014 r. Pierwotnie, a więc w okresie do 1 kwietnia 2014 r. z segmentu aut osobowych wyłączono samochody z kratką. Ich przejście do segmentu aut ciężarowych powodowało, że auta te korzystały z pełnego odliczenia podatku VAT. Obecnie pojazdy samochodowe o masie do 3,5 t bez względu na liczbę miejsc siedzących i przegrodę (lub jej brak) mogą podlegać ograniczonemu (50%) lub pełnemu odliczeniu podatku VAT wskazanemu w fakturze ich zakupu lub naliczonemu w związku z ich importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Ograniczonemu lub pełnemu odliczeniu podlega też podatek VAT wymagany z tytułu nabycia usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów. W odniesieniu do paliw rozwiązanie prawne pozwalające na odliczanie podatku VAT dla samochodów osobowych weszło jednak w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Przeczytaj więcej o zasadach stosowania pełnego odliczania podatku VAT dla samochodów osobowych.

  • Podatek od środków transportu

Podatek ten obejmuje jedynie samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o masie powyżej 3,5 tony. W efekcie podatkowi od środków transportu podlegają pojazdy, które spełniają łącznie wymienione kryteria, a więc samochody ciężarowe i to o określonym tonażu. Podatkowi od środków transportu nie podlegają więc typowe samochody osobowe oraz pojazdy wielofunkcyjne, które nie spełniają tych wymagań (nie są samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi oraz/lub mają masę poniżej 3,5 tony).

  • Podatek akcyzowy

Samochody osobowe kupione w kraju, importowane oraz nabywane wewnątrzwspólnotowo podlegają podatkowi akcyzowemu. Jego stawki określono w ustawie o podatku akcyzowym. Zależą one od pojemności silnika (3,1% dla pojemności do 2000 cm3 i 18,6% dla aut o pojemności powyżej 2000 cm3). Dla potrzeb poboru tego podatku wykorzystuje się klasyfikację CN (nomenklatura scalona) oraz instrumenty klasyfikacyjne do niej przypisane, czyli m.in noty wyjaśniające do taryfy celnej. Zgodnie z ich treścią pojazdy wielofunkcyjne np. SUV, pic-up z podwójną kabiną czy pojazd kempingowy oraz ambulans, pomimo rejestracji i posiadania homologacji dla aut ciężarowych lub specjalnych, mogą - na gruncie akcyzy - być traktowane jako samochody osobowe. W efekcie również i one mogą podlegać podatkowi akcyzowemu.