Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Samochód służbowy wykorzystywany dla celów prywatnych

  • Podatek dochodowy

Sytuacja pojazdu firmowego nie budzi kontrowersji do czasu, gdy pojazd jest wykorzystywany przez pracownika jako samochód służbowy  aczkolwiek  jego prawidłowe użytkowanie powinno być zabezpieczone umową. Zatem w sytuacji gdy pojazd  stanowi standardowe narzędzie pracy pracownika (np. przedstawiciela handlowego, dostawcy towarów, nadzorcy pracującego w terenie) i nie jest wykorzystywany do celów innych niż służbowe  jego eksploatacja rozliczana jest przez pracodawcę. Niemniej gdy pracownik będzie używał auta służbowego również do celów prywatnych (np. będzie dojeżdżał nim do pracy), może  to wywołać odmienne skutki podatkowe i kosztowe. Trzeba bowiem ustalić, czy takie korzystanie z auta firmowego powinno być rozpoznane jako usługa i prowadzić do obciążenia pracownika poprzez wystawienie na jego rzecz faktury. Nawet zaś gdy będzie to świadczenie bezpłatne (umowa użyczenia)  to i tak  występowanie tego rodzaju rozwiązań wymaga oceny pod kątem skutków podatkowych.
Fakt wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych może bowiem być rozpoznane jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości. Stanie się tak nawet, jeśli zatrudniony tylko okazjonalnie będzie korzystał z auta służbowego np. podczas wyjazdów na urlop.  Powstająca z tego tytułu korzyść po stronie zatrudnionego będzie traktowana jako dodatkowe świadczenie nieodpłatne otrzymywane przez niego w naturze i stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wymagało wliczenia do przychodu pracownika za dany okres w tym poboru zaliczki na w/w podatek. Od 1 stycznia 2015 r. wartość takiego świadczenia ustala się  w  stałej wysokości:

- 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3  co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku

- 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca - wartość świadczenia ustalana jest za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych - w wysokości 1/30 ww. kwot. Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną powyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Powyższe pozwala  uprościć zasady rozliczania podatku od wspomnianych świadczeń.

  • Podatek VAT

W przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę samochodu firmowego do celów innych niż działalność gospodarcza (np. na cele prywatne podatnika lub jego pracowników) konieczność rozliczania podatku VAT została ograniczona tylko do pojazdów, dla których w/w podmiot stosuje pełne odliczenie podatkowe. W przypadku częściowego odliczenia podatku VAT (50%)  rozliczenia podatkowego w zakresie VAT się nie prowadzi, gdyż zostało to uwzględnione w obniżonym progu odliczeń podatkowych związanych z używaniem pojazdu w cyklu mieszanym (do działalności i dla celów prywatnych).