Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieranie umów z partnerami krajowymi

Każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczać swoje interesy  we współpracy z kontrahentami poprzez starannie sporządzoną umowę. Nie tylko reguluje ona zasady bieżącej współpracy ale określa również tryb postępowania w przypadku zaistnienia sporów. Wiele z nich trwałoby krócej lub dałoby się ich uniknąć gdyby kontrahenci prawidłowo, starannie i wyczerpująco formułowali umowy pomiędzy sobą. Powyższe zapewne mogłoby też prowadzić do obniżenia wysokich kosztów obsługi prawnej z nimi związanych.

Trzeba przy tym pamiętać iż niektóre umowy dla wywołania określonych skutków prawnych lub dla swojej ważności obligatoryjnie wymagają stosowania formy pisemnej lub szczególnego trybu, m.in. podpisu notarialnie poświadczonego czy aktu notarialnego. Przykładem może być sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie wymaga się zachowania nie tylko formy pisemnej ale także notarialnego poświadczenia złożonych podpisów. Z kolei umowa sprzedaży nieruchomości wymaga już, pod rygorem nieważności, sporządzenia jej w formie pełnego aktu notarialnego. Natomiast  umowa o dzieło, zlecenie czy świadczenie usług nie musi przybierać postaci pisemnej. Nie oznacza to jednak, że  nie może ona przyjąć takiej formy. Ma to znaczenie zwłaszcza gdy umowy dotyczą  złożonej natury dostaw lub usług  lub  obejmują transakcje o dużej wartości. Ta forma  bowiem nie tylko pozwala uściślić wszystkie prawa i obowiązki kontrahentów ale zabezpieczyć się przed ich jednostronnymi zmianami.   

Przed zawarciem umowy koniecznym jest sprawdzenia kontrahenta  zarówno  pod względem jego kondycji finansowej jak i legalności jego działania czy aktywności gospodarczej. O złej kondycji finansowej mogą świadczyć  negatywne  informacje  pochodzące z doniesień prasowych lub internetowych. Partnera gospodarczego można też sprawdzić w Krajowym rejestrze dłużników lub poprzez analizę jego danych zawartych w  CEIDG lub  Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki osobowe i kapitałowe). Pochodzące z tych źródeł dane powinny też określić  jego prawidłową reprezentację. Przypomnieć bowiem należy, że w/w kwestie mogą wpływać na ważność zawieranych umów.      

Umowy powinny być redagowane  precyzyjnie i szczegółowo.  Powinny określać  prawa i obowiązki każdej ze stron. W umowach konieczne jest też wskazanie na wszelkie reperkusje w razie niewykonania czy nienależytego wykonania  zobowiązania. Jednym z najważniejszych elementów umowy są postanowienia odnośnie  wynagrodzenia. Winny one precyzować kiedy w/w świadczenie pieniężne  oraz na jakich warunkach ma ono zostać wypłacone. W umowie powinny znaleźć się zapisy mówiące o sposobie rozliczenia finansowego w sytuacji  wykonania  umowy  po terminie lub w nienależyty sposób.  Nieodzownym wydają się być też postanowienia na wypadek  rozwiązania umowy przed terminem. Tak wyczerpująco sprecyzowany przedmiot umowy pozwoli zmniejszyć ryzyko sporu.

W umowach słusznym jest zawrzeć też postanowienia co do zabezpieczenia jej wykonania. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy są kary umowne  czyli zapłata określonego odszkodowania  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia określonego umową. Przy każdej umowie można przewidzieć sankcje z tytułu  odstąpienia od niej z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność druga strona. Wszystkie w/w warianty powinny stanowić przedmiot odrębnych klauzul.
Sposobów zabezpieczenia wykonania umów jest wiele i zależą one od zasobów  majątkowych stron oraz rodzaju i charakteru danej umowy. Przykładem zabezpieczenia może być  np. zastaw, poręczenie innej osoby, czy weksel.

Szczególna uwagę trzeba zwrócić na  treść umów proponowanych przez kontrahenta. Słusznym wydaje się ich zbadanie pod kątem niekorzystnych czy też niedozwolonych  zapisów. Mimo bowiem  ich charakteru mogą one być wiążące dla podmiotów prowadzących działalność .Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać  z ochrony jaka w tym względzie przysługuje konsumentom.  

Strony zawieranej umowy, powinny zazwyczaj mieć możliwość jej rozwiązania. Może to nastąpić z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia, bez podawania konkretnej przyczyny. Powinna być również przewidziana możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, m.in. wówczas gdy kontrahent w sposób rażący łamie istotne ustalenia umowne. Umowa powinna wskazywać, że jej rozwiązanie może nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności.

Ważny jest język umowy. W przypadku gdy przedsiębiorca zawiera umowę z krajowym kontrahentem, umowa będzie sporządzona w języku polskim. Przy zagranicznym kontrahencie preferuje się  spisywanie umowy dwujęzycznej w celu uniknięcia różnego znaczenia i interpretacji  użytych w niej sformułowań.