Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady wystawiania rachunków

Obowiązek wystawiania rachunków obejmuje większość podmiotów działających na rynku, które nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT. W/w wymóg został wprowadzony na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i dotyczy zakresu  prowadzonej działalności gospodarczej czyli każdej działalność zarobkowej, w tym wykonywania wolnego zawodu, podejmowanych we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. W rezultacie w/w obowiązek jest powszechny i spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących działalność  związaną z dostawą towarów lub usług.

Obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy jedynie rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym chyba, że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Rachunek musi zawierać:

  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

Obecnie nie ma obowiązku umieszczania na rachunku podpisu wystawcy i nabywcy.

Wystawienie rachunku powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Trzeba pamiętać, że w/w dokument stanowi podstawę do rozliczeń z fiskusem zarówno przez sprzedawcę wystawiającego rachunek jak i przez nabywcę. Zatem co do zasady do jego wystawienia dochodzi, gdy transakcja ma miejsce w obrocie gospodarczym, pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Inaczej jest, gdy nabywcą jest konsument. Wystarczającym dowodem sprzedaży jest tu paragon, choć konsument ma prawo zażądać wystawienia rachunku lub faktury. Dzieje się tak gdy konsument potrzebuje  potwierdzić dokonanie zakupu w tej właśnie formie. Jednocześnie zaznaczyć warto, że rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej nie znosi obowiązku wystawania rachunków. Dodatkowo podkreślić trzeba, że tylko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni mają możliwość podjąć decyzję, czy wystawią faktury VAT, czy też rachunki, mają możliwość również w części wystawiać rachunki, a w części - faktury VAT.

W przypadku zagubienia i potrzeby wystawienia duplikatu, rachunek zawiera również wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego ponownego wystawienia.

Czy ta strona była przydatna?