Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie z kontrahentem za pomocą konta firmowego

W art.19 ustawy Prawo przedsiębiorców został ustanowiony nakaz korzystania z pośrednictwa banków lub kas oszczędniościowo-kredytowych przy transakcjach dokonywanych z udziałem podmiotów gospodarczych. Wynika z niego, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wykonywanie działalności gospodarczej z pominięciem ww. obowiązku stanowi naruszenie przepisów.  

Więcej na temat zakładania konta firmowego na stronie biznes.gov.pl.


Podstawa prawna: