Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Faktury sporządzane w języku obcym

Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę zagraniczną związaną z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi nie ma obowiązku tłumaczenia jej na język polski. Ważne jest natomiast aby potrafił  prawidłowo odczytać jej treść dla potrzeb rozliczenia finansowego i podatkowego.

Trzeba też dodać, że w/w faktury jako sporządzone za granicą nie podlegają rygorom przepisów krajowych w rezultacie te ostatnie nie mogą mieć do nich zastosowania. Zatem  sposób ich redagowania zależy wyłącznie od wystawcy zagranicznego i wiążących go normatywów. Powyższe powoduje, że takie faktury nie tylko mogą być sporządzone w języku obcym ale również będą mogły mieć  podatek naliczony i wyrażony w obcej walucie.

Podobnie jest w sytuacji faktur wystawionych  dla potrzeb importu a więc przez podmioty  mające, co do zasady, siedzibę w kraju trzecim. Niemniej w tym przypadku organy celne, działając na mocy art.86 ustawy Prawo celne, mają uprawnienia aby żądać  tłumaczenia  tak sporządzonych dokumentów.  Będzie  to zazwyczaj miało miejsce podczas weryfikacji dokonywanego zgłoszenia celnego. 

Trzeba też dodać, iż nie ma obowiązku aby w/w dokumenty były podpisane nawet gdy zawierają one dodatkowe oświadczenia wystawcy przykładowo dotyczące pochodzenia lub składu towaru.

Natomiast faktury wystawiane przez polskich przedsiębiorców i kierowane do kontrahentów zagranicznych również mogą być sporządzone w języku obcym. Jednakże rozliczenie podatku VAT musi odbywać się w polskich złotych. W efekcie zapisy na fakturze odnoszące się do tej kwestii muszą zawierać stawki i  symbol  krajowej waluty. Przepisy nie zakazują też wystawiania faktury dwujęzycznej, która jest wygodną formą pozwalającą zachować czytelność  operacji gospodarczej. Jest też pomocne przy księgowaniu w/w dokumentów oraz w przypadku prowadzonych czynności kontrolnych lub audytowych.