Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewóz środków pieniężnych przez granicę

W sytuacji  rozliczeń gotówkowych, prawo dewizowe nakłada, przy tak rozumianym transferze gotówki, pewne ograniczenia .Podczas przekraczania granicy powstaje bowiem obowiązek zgłaszania w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywozu do kraju oraz wywozu za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Kurs walut ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności (art. 2 ust. 3 Prawa dewizowego). Wzór w/w zgłoszenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków.