Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokumenty wystawiane w transakcjach wewnątrzunijnych

  • Faktury przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ( WNT )

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów  istotny jest  termin nadesłania faktury z  zagranicy. Wprawdzie wymóg jej posiadania nie determinuje momentu powstania samego obowiązku podatkowego  (obowiązek podatkowy w WNT powstaje nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem) jednakże wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT powstającego z tego tytułu.

W przypadku  bowiem braku w/w faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym  miała miejsce dostawa, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął w/w termin.

Otrzymanie faktury w terminie późniejszym upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę

  • Dokumenty przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ( WDT)

Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Powyższa retoryka zapisana w art.20 ustawy o podatku od towarów i usług, podobnie jak przy WNT, nie wprowadza bezwzględnego przymusu dołączania  faktury do przesyłki, niemniej w kontekście pozostałych obowiązków (zasady i rozliczenie sprzedaży na zasadach preferencji - 0% stawka podatku VAT) słusznym byłoby aby taka faktura była wystawiona bez zbędnej zwłoki. Często bowiem, do jej treści odwołują się pozostałe dokumenty wywozowe. Brak zatem w/w faktury może utrudniać indentyfikowalność dostawy. Jednocześnie opóźniania moment uiszczania zobowiązań przez nabywcę co nie leży w interesie przedsiębiorcy. Trzeba też pamiętać, iż faktura powinna posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. W przypadku gdy faktura nie wyszczególnia towarów  konieczne jest też sporządzenie specyfikacji.

Nie można też zapominać, że dostęp do w/w preferencji podatkowych wiąże się też z obowiązkiem posiadania dowodów, potwierdzających, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Są to : list przewozowy CMR lub dokument wywozu ewentualnie inny dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ich wygenerowanie powinno nastąpić w chwili przygotowania dostawy do wysyłki.