Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady wystawiania faktur korygujących

Kwestie korygowania błędów występujących we fakturach zostały ściśle unormowane w przepisach prawa. Wypełniają one treść art.106 j-k ustawy o podatku od towarów i usług.

Kiedy musisz wystawić fakturę korygującą

Zgodnie z przepisami fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy sporządzającemu fakturę pierwotną.

Co powinna zawierać faktura korygująca

Faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
 • przyczynę korekty;
 •  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego;
 • w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Kiedy musisz otrzymać potwierdzenie odbioru faktury korygującej

W przypadku:

 • obniżenia podstawy opodatkowania (np. przyznałeś upust cenowy lub zgodziłeś się na zwrot towaru) albo
 • pomyłki w kwocie podatku (zastosowałeś stawkę podatku wyższą niż należna) 

musisz wystawić fakturę korygującą.

Obniżenia podstawy opodatkowania jak i samego podatku możesz dokonać pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Potwierdzenie to powinieneś uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (deklaracja VAT-7) za dany okres rozliczeniowy (miesiąc wystawienia faktury korygującej), w którym twój kontrahent (nabywca towaru lub usługobiorca) otrzymał fakturę korygującą,  Jeśli  potwierdzenie to  uzyskasz później fakturę korygującej możesz uwzględnić dopiero w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymałeś wspomniane potwierdzenie.

Przepisy nie wskazują, czy podobne zachowania dotyczą przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania (użyłeś zaniżonej stawki). Przyjmuje się jednak, że korekta faktury podnosząca wymiar podatku powinna zostać ujęta w deklaracji rozliczeniowej w miesiącu jej wystawienia i to bez konieczności uzyskania potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę.

Potwierdzenia odbioru korekty faktury nie musisz posiadać także gdy dotyczy to:

 •  eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 •  miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 •  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 •  sytuacji gdy nie posiadasz potwierdzenia odbioru faktury korygującej umniejszającej wartość podatku ale z innej dokumentacji wynika, że twój kontrahent wie, iż transakcja powinna być inaczej opodatkowana

Kiedy wystarczy nota korygująca i kto może ją wystawić

Z kolei prawo wystawienia „noty korygującej” przysługuje nie wystawcy faktury ale  nabywcy towaru lub usługi. Będzie miało to miejsce gdy stwierdzi on pomyłki  w dostarczonej mu fakturze. Nota korygująca nie może jednak zmieniać danych wpływających na wyliczenie podatku ( zmiana ceny, korekta stawki lub kwoty podatku).

Uwaga ! Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. W rezultacie powinna być przez niego podpisana.

Co powinna zawierać nota korygująca

Nota korygująca powinna zawierać :

 • wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"
 • numer kolejny i datę jej wystawienia
 •  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej

Nota korygująca może też być wystawiona w formie elektronicznej.

Powyższe zasady obrazuje diagram zamieszczony na stronie biznes.gov.pl (materiał pobrany ze strony www.VAT.pl).


Podstawa prawna: