Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ulga podatkowa na złe długi

Ulga na złe długi obowiązuje zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i w zakresie podatku VAT.

Podatek dochodowy

 • Dłużnik

Od 2016 roku przestały obowiązywać w podatku dochodowym przepisy nakazujące dłużnikom dokonywania korekty kosztów z tytułu niezapłaconych w terminie faktur. Wcześniejsze przepisy miały przyczynić się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców poprzez zniechęcenie nabywców do naruszania terminów płatności oraz narzucania długich terminów płatności. Rozwiązanie to nie spełniło jednak swojej funkcji, przez co uchylono je. Aktualnie dłużnicy nie muszą zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o niezapłacone należności.

 • Wierzyciel

Jeśli jesteś wierzycielem, możesz wliczyć niezapłacone faktury do kosztów uzyskania przychodów, jednak taka wierzytelność musi zostać uprawdopodobniona. Aby tak się stało, musisz:

 • uzyskać postanowienie o nieściągalności, uznane jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez komornika
 • uzyskać postanowienie sądu o:
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
  • umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów
  • ukończeniu postępowania upadłościowego
 • spisać protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty

Załatwienie tej sprawy jest stosunkowo proste jedynie wtedy, gdy kwoty są stosunkowo niewielkie i w protokole możesz wykazać, że są one niższe niż koszty prowadzonych postępowań.

Podatek VAT

 • Wierzyciel - prawo do korekty

Ulga za złe długi jest dużo korzystniejsza na gruncie podatku VAT. Firma, której należności nie zostaną uregulowane może - po uprawdopodobnieniu nieściągalności - dokonać korekty należnego podatku (naliczonego w swojej fakturze).

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta nie powoduje obowiązku informowania dłużnika o jej wykonaniu i o wierzytelności. Dłużnik musi sam pilnować tych terminów.

Warunkiem dla stosowania ulgi za złe długi w VAT u wierzyciela, oprócz upływu 150 dni, jest aby:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług były realizowane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego (od 2016 r. także postępowania restrukturyzacyjnego) lub w trakcie likwidacji
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni
  • dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono

Ulga z złe długi obejmuje więc wyłącznie transakcje przeprowadzone z czynnym podatnikiem podatku VAT nie znajdującym się w stanie likwidacji.

Korekta może nastąpić w rozliczeniu za bieżący okres rozliczeniowy, w którym upłynęło 150 dni od dnia płatności.

O korekcie musisz powiadomić urząd skarbowy załączając do deklaracji VAT deklarację VAT-ZD.

 • Dłużnik - obowiązek korekty

Korekty deklaracji VAT musi dokonać też twój dłużnik. On z kolei musi obniżyć odliczoną kwotę podatku wynikającą z niezapłaconej faktury. Powinien to zrobić w analogicznym czasie, czyli w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przeczytaj więcej o uldze na złe długi.

Uwaga

Opisane korekty podatkowe odnoszące się do przeterminowanych płatności dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych z udziałem podmiotów zagranicznych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?