Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokumenty w imporcie i eksporcie

  • Eksport 

 W eksporcie nie ma obowiązku wystawienia faktury  handlowej w chwili wywozu towarów. Jednocześnie aby dokonać odprawy celnej wystarczające jest sporządzenie jedynie faktury proforma, faktury celnej  lub prowizorycznej. Dokumenty te jednak nie są dokumentami księgowymi. Zatem rozliczenie rachunkowe i podatkowej w/w  czynności może nastąpić  po faktycznym sporządzeniu faktury handlowej.

Dla potrzeb rozliczenia podatkowego i zastosowania 0% stawki VAT konieczne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających operacje wyprowadzenia towaru poza obszar celny UE.  Jest to zazwyczaj komunikat  IE 599  wygenerowany przez system kontroli eksportu ECS.  Innymi dowodami mogą  być:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Obecnie dokonywanie czynności odprawy może odbywać  się w kraju jak i w innym państwie UE. Jednakże trzeba pamiętać, iż do odprawy celnej może zgłosić tylko podmiot mający siedzibę w UE. Zatem za poprawne wykonanie procedury wywozu zawsze  odpowiedzialność ponosić będzie przedsiębiorca krajowy. Ma to znaczenie przy odbiorze towaru przez zagranicznego nabywcę własnym środkiem transportu, gdzie przebieg w/w procedury i uzyskanie wspomnianych wcześniej dokumentów  będą  zależne od zachowań  osób trzecich (kierowca, odbiorca). Aby zatem zminimalizować związane z tym ryzyko naruszenia procedury wywozu konieczne jest zaprojektowanie takich warunków dostawy w tym  przyjęcie takiej bazy cenowej, która będzie uwzględniać  powyższe założenia i będzie prowadzić do przeniesienia własności towaru poza granicami UE. Możliwe jest też przyjęcia od kontrahenta zabezpieczenia majątkowego  w wysokości  należnego podatku VAT  (stawka krajowa) na wypadek gdyby  towar nie opuścił obszaru celnego UE. Ten sam skutek może dać  wprowadzenie stosownej klauzuli ochronnej do umowy  z kontrahentem zagranicznym.

  • Import

Dla potrzeb dokonania odprawy importowej i ustalenia wartości celnej jako ceny transakcyjnej  konieczne jest  przedstawienie faktury handlowej.  W efekcie  faktura ta powinna być dostępna w chwili przywozu i zgłoszenia towaru do odprawy. Jej brak nie przekreśla możliwości dokonywania w/w czynności dopuszczenia towaru do obrotu. Wymaga jednak zastosowania I lub II formy uproszczeń i dokonania zgłoszenia niekompletnego. Więcej na ten temat w artykule pt."Procedura uproszczona-zgłoszenie niekompletne".

Niezależnie od powyższego podkreślić należy ,że o skuteczności odprawy przywozowej będą przesądzały też inne dokumenty w tym  dowody potwierdzające spełnienie przez importowy towar warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów (znak CE) czy też np. wymogów zdrowotnych. W rezultacie konieczne jest zaopatrzenie przesyłki przez kontrahenta zagranicznego w dokumenty potwierdzające  spełnienie w/w wymogów.

Równie istotnym jest też dostarczenie przez w/w podmiot dokumentów  mających wpływ na poziom płaconych należności przywozowych. W efekcie podmiot ten powinien zabezpieczyć takie dokumenty jak świadectwa pochodzenia oraz certyfikaty obrazujące skład chemiczny sprowadzanego towaru.

 

Czy ta strona była przydatna?