Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozostałe warunki działalności kantorowej

 Prowadzenie ewidencji

Wszystkie operacje powodujące zmianę ilości wartości dewizowych i waluty polskiej muszą być na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencjonowane w tzw. ewidencji sprzedaży i nabycia walut obcych.  Zatem w ewidencji ujmuje się:

 •   transakcje rozliczane w kantorze;
 •   transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych;
 •   transakcje rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych;
 •   operacje przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi.

Na  treść ewidencji składają się:

 •   kolejny numer transakcji lub operacji;
 •   data zawarcia i datę realizacji transakcji lub datę przeprowadzenia operacji;
 •   określenie rodzaju transakcji lub operacji: kupno, sprzedaż, zasilenie kasy z rachunku bankowego, odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy;
 •   sposób rozliczenia transakcji: wpłata do kasy, wypłata z kasy, wpłata na rachunek bankowy, wypłata z rachunku bankowego, rozliczenie za pośrednictwem rachunków bankowych;
 •   nazwa i ilość wartości dewizowych lub waluty polskiej będących przedmiotem transakcji lub operacji;
 •   kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;
 •   cena jednostkowa oraz wartość w walucie polskiej w przypadku transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego lub platyny dewizowej.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.

Przygotowanie dowodów kupna sprzedaży waluty obcej

Do każdej transakcji kantor powinien wydać, w sposób zgodny z przepisami, dowód kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela. Zazwyczaj stanowi on wydruk z ewidencji  prowadzonej za pomocą  komputera, gdzie są odnotowane w/w operacje.

Dowody kupna sprzedaży powinny zawierać:

 •   kolejny numer dowodu;
 •   imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;
 •   miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;
 •   cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji;
 •   nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych;
 •   kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;
 •   pieczątkę z oznaczeniem kantoru;
 •   datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;
 •   pieczątkę imienną i podpis kasjera.

Powyższych rozwiązań się nie stosuje, jeżeli w związku z transakcjami kupna i sprzedaży wartości dewizowych są sporządzane pisemne umowy potwierdzające ich zawarcie.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych