Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozostałe warunki działalności kantorowej

Prowadzenie ewidencji

Wszystkie operacje powodujące zmianę ilości wartości dewizowych i waluty polskiej muszą być na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencjonowane w tzw. ewidencji sprzedaży i nabycia walut obcych.

W ewidencji ujmuje się:

 • transakcje rozliczane w kantorze
 • transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych
 • transakcje rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych
 • operacje przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi

Na treść ewidencji składają się:

 • kolejny numer transakcji lub operacji
 • data zawarcia i data realizacji transakcji lub data przeprowadzenia operacji
 • określenie rodzaju transakcji lub operacji: kupno, sprzedaż, zasilenie kasy z rachunku bankowego, odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy
 • sposób rozliczenia transakcji: wpłata do kasy, wypłata z kasy, wpłata na rachunek bankowy, wypłata z rachunku bankowego, rozliczenie za pośrednictwem rachunków bankowych
 • nazwa i ilość wartości dewizowych lub waluty polskiej będących przedmiotem transakcji lub operacji
 • kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej
 • cena jednostkowa oraz wartość w walucie polskiej w przypadku transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego lub platyny dewizowej

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.

Informacje przekazywane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

Kantory mają obowiązek elektronicznego raportowania transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych i przekazywania do GIIF informacji o nich, jeśli ich równowartość przekracza 15 000 euro. Obowiązek dotyczy też pośrednictwa w przeprowadzeniu takiej transakcji. Zawiadomienie GIIF powinno mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji. Zawiadomienia można dokonać:

 • elektronicznie: 
  • przy pomocy strony internetowej (musisz utworzyć konto, zalogować się i przekazać kartę transakcji)
  • poprzez e-mail na adres giif@giif.mofnet.gov.pl
 • na płycie CD-ROM – dostarczonej osobiście, przez konwój lub za pośrednictwem poczty

Dane powinny być sporządzone w formacie .xml i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zawiadomienie powinno obejmować też podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przygotowanie dowodów kupna sprzedaży waluty obcej

Do każdej transakcji kantor powinien wydać, w sposób zgodny z przepisami, dowód kupna i sprzedaży, imienny lub na okaziciela. Zazwyczaj stanowi on wydruk z ewidencji  prowadzonej za pomocą komputera, gdzie są odnotowane w/w operacje.

Dowody kupna sprzedaży powinny zawierać:

 •   kolejny numer dowodu
 •   imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji
 •   miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji
 •   cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji
 •   nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych
 •   kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej
 •   pieczątkę z oznaczeniem kantoru
 •   datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu
 •   pieczątkę imienną i podpis kasjera

Powyższych rozwiązań nie stosuje się, jeżeli w związku z transakcjami kupna i sprzedaży wartości dewizowych są sporządzane pisemne umowy potwierdzające ich zawarcie.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?