Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki lokalowe i techniczne prowadzenia apteki

 • APTEKA

Apteka ogólnodostępna powinna stanowić odrębny budynek lub może być usytuowana w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności.

Lokal apteki ogólnodostępnej obejmuje powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą.

W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą następujące pomieszczenia:

  1)  izba ekspedycyjna;

  2)  izba recepturowa, która może być wyposażona w śluzę;

  3)  izba do sporządzania produktów homeopatycznych - jeżeli apteka sporządza produkty homeopatyczne;

  4)  zmywalnia;

  5)  magazyn lub magazyny produktów leczniczych;

  6)  magazyn lub magazyny do przechowywania innego asortymentu (środki spożywcze, higieniczne , dezynfekcyjne)   

  7)  pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe;

  8)  komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu;

  9)  archiwum.

Izba ekspedycyjna wchodząca w skład powierzchni podstawowej musi stwarzać warunki zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. Dopuszcza się, aby w aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych w miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2.

W przypadku sporządzania produktu leczniczego homeopatycznego powierzchnia podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być odpowiednio zwiększona.

W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą:

  1)  pomieszczenie socjalne;

  2)  szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć);

  3)  pomieszczenie sanitarne;

  4)  pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości;

  5)  powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.).

Ich wielkość i wyposażenie powinno wynikać z przepisów odrębnych .

Przewiduje się, że wymagania techniczne, sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lokalu  odpowiadają  wymaganiom określonym dla budynku użyteczności publicznej. Pomieszczenia aptek muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze i wyroby medyczne zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne przechowuje się w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem.  Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie mogą dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu ich składowania.


Podstawowe wyposażenie lokalu apteki stanowią:

 1. stół ekspedycyjny;
 2. szafy ekspedycyjne;
 3. szafy magazynowe, regały i podesty;
 4. biurko, szafy biurowe;
 5. lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;
 6. termometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne;
 7. szafy metalowe na środki odurzające i psychotropowe;
 8. stół recepturowy;
 9. szafy recepturowe;
 10. destylator;
 11. wagi wielozakresowe;
 12. szkło, naczynia, utensylia recepturowe.

 

 • E-APTEKA

Lokal placówki prowadzącej sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych musi dodatkowo posiadać wydzielone miejsce z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki.

Tak wydzielone miejsce powinno być wyposażone w :

- w stół do przygotowania przesyłek

- szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych

- podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek.

Apteka prowadząca powyższa działalność musi być wyposażona w środki techniczne pozwalające przyjmować zamówienie na produkty lecznicze  w formie telefonicznej, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki. Również ewidencja zamówień powinna być prowadzona w  formie elektronicznej .

Trzeba podkreślić, iż dodatkowym wyzwaniem dla e-aptek jest zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych wysyłki. Produkt leczniczy powinien być należycie zapakowany a opakowanie winno być opatrzone etykietą zawierającą: pieczątkę placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego.

Zaś transport w/w produktu powinien odbywać się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu zapewniających:

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniami

- warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych

- warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym

- kontrole temperatury w czasie transportu.