Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umowy na realizację recept obejmujących leki refundowane

Aby podmiot prowadzący aptekę realizował świadczenia w zakresie ochrony zdrowia, może podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia na realizację recept. Umowa ta daje prawo do ubiegania się o wypłatę refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego sprzedanego na receptę.

Umowa na realizację recept określa w szczególności:

 • imię i nazwisko kierownika apteki,
 • adres prowadzenia apteki,
 • zobowiązanie do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu o refundacji leków,
 • kary umowne,
 • warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony. Podpisuje ją również kierownik apteki. Ogólne warunki zawierania umów i wzór umowy ramowej znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Co musisz mieć, aby podpisać umowę

Aby zawrzeć umowę na realizację recept, musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • kopię zezwolenia na prowadzenie apteki,
 • kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji,
 • aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu,
 • numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.

Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept.

Może jednak rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 •    uniemożliwiania czynności kontrolnych,
 •    niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.

Rozwiązanie umowy może prowadzić do odmowy zawarcia umowy na przyszłe okresy.

Kontrola i refundacja

W razie stwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept przedstawia właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu funduszu zestawienie sprzedaży leków w formie elektronicznej. Robi to poprzez System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR). Po zatwierdzeniu zestawienia zbiorczego apteki przekazują je do funduszu w formie pisemnej. Zestawienie stanowi podstawę refundacji. Trzeba je złożyć:

 • za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca - do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego,
 • za okres od 16 dnia do końca miesiąca - do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

Refundacje otrzymuje się do wysokości ustalonego limitu finansowania. Oddział funduszu dokonuje refundacji nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia. W przypadku, gdy złożone do funduszu zestawienie jest niezgodne z wcześniej przesłanym komunikatem elektronicznym, fundusz zwraca je aptece w ciągu 7 dni od daty złożenia. Takie wadliwe zestawienie nie stanowi podstawy do dokonania przez fundusz refundacji. Ponadto nienależnie wypłacone refundacje podlegają zwróceniu wraz z odsetkami.

Uwaga! Kwoty otrzymanej refundacji, ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, stanowią przychód apteki. Są więc brane pod uwagę przy opodatkowaniu jej działalności.


Podstawa prawna: