Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubieganie sie o zezwolenie na prowadzenie apteki

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Podmioty, występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający:

1)    oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

2)    numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;  numer we właściwym rejestrze ( CEIDG, KRS);

3)    wskazanie adresu apteki;

4)    nazwę apteki, o ile taka występuje;

5)    datę podjęcia działalności;

6)    datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)    tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej;

2)    plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną;

3)    opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)    imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki

5)    oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

6)    oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres.

 

Wniosek,  ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 

Z powyższych zapisów  wynika , że  złożenie wniosku powinno być poprzedzone  wizją  lokalną  organów inspekcji sanitarnej,  które  opiniują  warunki  higieniczno-sanitarne  lokalu przeznaczonego na prowadzenie  apteki .

Odrębnym zagadnieniem jest  sporządzenie planu i opisu technicznego pomieszczeń. Powinien on odpowiadać  kryteriom zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

Szczegółowy opis procedury  ubiegania się o wydanie  zezwolenia znajduje się na stronie elektronicznego punktu kontaktowego e-PK.