Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców

Podmiot prowadzący ośrodek szkolenia kierowców  może rozszerzyć swoje usługi o szkolenia dla instruktorów nauki jazdy, szkolenia na kartę rowerową lub  szkolenia metodą e-learningową. Chcąc świadczyć tego rodzaju usługi powinien dodatkowo wystąpić z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań. Podmiot taki jednak musi spełniać następujące wymogi:

1)  prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2)  prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3)  posiada:

a)  odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

–  lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe typu  telefon, komputer z dostępem do Internetu;,

–  salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć ( chodzi o cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem, a także stanowiska komputerowe)

–  plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym dla prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem,

Szczegóły dotyczące w/w warunków lokalowych znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

b)  pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:

–  co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

– pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c)  pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

–  uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,

–  uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

–  szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4)  zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b)  jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c)  osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

5)  posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa wyżej.

Poświadczenie w drodze decyzji administracyjnej wydaje właściwy starosta po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (500 zł).

Powyższe uprawnienia są odnotowywane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.