Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odprawa w miejscu uznanym tzw. dostawa bezpośrednia oraz korzyści w zakresie AEO

W przypadku towarów nietypowych, których przewóz z uwagi na swoje wymiary oraz właściwości jest utrudniony, ich przedstawianie organom celnym może następować w tzw. miejscach uznanych. Towary te nie muszą być dostarczane do siedziby urzędów celnych, a czynności ich odprawy dokonuje się w miejscu ich końcowego przeznaczenia przyjmującego w/w status. Dostęp do tworzenia takich miejsc wpisuje się w koncepcję "bezpośredniej dostawy”, czyli inicjatywy pozwalającej na dostarczenie towaru bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem jego wcześniejszego okazania w urzędzie celnym.

Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny. Z miejsca tego mogą korzystać podmioty, które mogą zapewniać prawidłową realizację operacji celnych oraz złożą zabezpieczenie celne. Powoduje to, że odprawy powinny stać się coraz szersze i pospolite.

Przedsiębiorca może uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia:

  • jednorazowo (miejsca uznane jednorazowo) lub
  • bezterminowo (miejsca stałe uznane decyzją organu celnego).  

Powołanie miejsca jednorazowego odbywa się na wniosek zamieszczony w załączniku nr 2 do wytycznych Ministerstwa Finansów w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania. Zgoda jest udzielana każdorazowo poprzez adnotację na dokumentach lub zapis w systemie obsługującym zgłoszenia celne (e-Celina). 

Z kolei miejsce stałe ustanawia się decyzją organu celnego (dyrektor izby celnej). W tym celu zainteresowany podmiot powinien złożyć właściwy wniosek. Jego treść określono w załączniku nr 1 do wytycznych Ministerstwa Finansów w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania. Do wniosku należy załączyć opis miejsca, jego plan sytuacyjny oraz opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. 

Uwaga! Termin przechowywania towarów w miejscu uznanym nie powinien przekraczać 3 dni lub 6 dni - w przypadku podmiotów mających status upoważnionego odbiorcy.

Importer może korzystać z tego przywileju także jako upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu. Zyskując ten ostatni przywilej będzie mógł w zwykłej odprawie objąć towary procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta. 

Ewidentną korzyścią tych rozwiązań będzie skrócenie czasu odprawy celnej towarów nietypowych oraz ograniczenie ich transportu w cyklu miejskim. Zminimalizuje to także ryzyko ich uszkodzenia oraz wykluczy konieczność uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na ich przewóz.

Niestety taką odprawę na odległość trzeba przeprowadzić w godzinach pracy urzędu celnego.

W przypadku podmiotów mających świadectwo AEO dostęp do tych przywilejów powinien być jeszcze bardziej powszechny. Podmioty takie bowiem spełniają wszystkie warunki dla ubiegania się o wspomniane miejsce. Dla nich instytucja ta powinna być osiągalna również w przypadku sprowadzenia szczególnych towarów (towary niebezpieczne, akcyzowe, wrażliwe).


Podstawa prawna: