Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Badanie działalności gospodarczej dla dużych podmiotów

Wyniki finansowe przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób:

Analizie statystycznej podlegają wyniki finansowe przedsiębiorstw. Sprawozdawczość w tym zakresie jest uzależniona głównie od liczby zatrudnionych.

Obszar: Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F-01/I01

Obowiązek obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej i prowadzą księgi rachunkowe.

Badanie jest pełne i obejmuje okresy kwartalne do 20 miesiąca po I i III kw, półroczne do 20 lipca br. i roczne do 11 lutego za rok poprzedni.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

 • sprawozdanie o aktywach i pasywach - RF-01

Badanie jest pełne i obejmuje okresy kwartalne do 30 dnia po I, II i III kwartale oraz do 20 lutego za rok poprzedni.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • meldunek o działalności gospodarczej DG-1

Meldunek ten składają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

Badanie jest pełne i obejmuje okresy miesięczne. Meldunek składa się do 5 dnia kolejnego miesiąca. Badanie ma charakter reprezentacyjny i dotyczy 10% wytypowanych podmiotów. Meldunek składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS. Raz na kwartał firmy budowlane przesyłają dodatkowy załącznik do formularza DG-1.

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • roczna ankieta przedsiębiorstwa SP (dla podmiotów powyżej 10 osób) lub
 • roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa SP-3.

Obowiązek ten obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą i jest zależne od sektora działalności.

Badanie SP jest pełne. Przeprowadza się je raz w roku do 30 kwietnia roku następnego.

Badanie SP-3 jest pełne. Przeprowadza się je raz w roku do 15 marca roku następnego.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Badanie koniunktury gospodarczej

 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/P – przemysł  
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/I – inwestycje
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/B – budownictwo
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/H – handel  
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/U – usługi  

Badanie jest pełne i dokonuje się go raz w miesiącu do 10 dnia kolejnego miesiąca. Tylko ankieta inwestycyjna jest sporządzana dwa razy w roku. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Obszar: Pracujący w gospodarce narodowej

 • sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03
 • sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06

Badanie jest pełne i obejmuje:

 • dla sprawozdania Z-03 - okresy kwartalne, gdzie dokumenty przesyła się do 11 kwietnia, 11 lipca i 11 października odpowiednio za I kwartał, za półrocze i za 3 kwartały,
 • dla sprawozdania Z-06 - okresy roczne, gdzie dokumenty przesyła się do 18 stycznia roku kolejnego za rok poprzedni.

Sprawozdania składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS. 

 Obszar: Wolne miejsca pracy

 • badanie popytu na pracę Z-05

Badanie jest reprezentacyjne na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Warunki pracy

 • sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Badanie jest pełne i ma charakter roczny (do 15 stycznia kolejnego roku). Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

 • statystyczna karta wypadku Z-KW

Obowiązek ten obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest prowadzenie rejestru wypadków. Na podstawie rejestru i protokołów powypadkowych trzeba sporządzić karty wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie następuje każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

– część I karty - nie później niż w ciągu 14 dni roboczych,

– część II uzupełniająca - nie później niż z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.  

Obszar: Strajki spory zbiorowe

 • Karta statystyczna strajku Z-KS

Obowiązek ten obejmuje wszystkie podmioty, u których odbył się strajk lub pojawił się spór zbiorowy.

Kartę składa się do 3 dni po zakończeniu strajku w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?