Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ocena działalności gospodarczej dla średnich podmiotów

Wyniki dla przedsiębiorców zatrudniających 10-49 osób:

Analizie statystycznej podlegają wyniki finansowe przedsiębiorstw. Sprawozdawczość w tym zakresie jest uzależniona głównie od liczby zatrudnionych.

Obszar: Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe

 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F-01/I01
 • kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych RF-01

Obowiązek obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej oraz prowadzą księgi rachunkowe.

Badanie F-01/01 jest pełne i składa się je co pół roku - do 20 lipca 2018 r. za I półrocze i do 11 lutego 2019 r. za cały rok 2018.

Badanie RF-01 przeprowadza się raz w kwartale do 30 kwietnia, 30 lipca i 30 października 2018 r. odpowiednio za I kwartał, za 2 kwartały, za 3 kwartały i do 20 lutego 2019 za cały rok 2018.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • meldunek o działalności gospodarczej DG-1

Meldunek ten składają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracowników wynosi min. 10 osób.

Badanie jest pełne i obejmuje okresy miesięczne. Meldunek składa się do 5 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • roczna ankieta przedsiębiorstwa SP
 • sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw SP-3

Obowiązek ten obejmuje jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jest uzależnione od sektora działalności.

Badanie SP jest pełne i odbywa się raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za 2017. Badanie SP-3 jest pełne i odbywa się raz w roku do 15 marca 2018 r. z danymi za 2017 r.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS. 

Obszar: Badanie koniunktury gospodarczej

 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/P – przemysł 
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/I – inwestycje
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/B – budownictwo
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/H – handel 
 • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/U – usługi

Badanie reprezentatywne dla 1% wytypowanej populacji. Dokonuje się go raz w miesiącu do 10 dnia miesiąca kolejnego. Tylko AK/I jest składane 2 razy w roku. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Pracujący w gospodarce narodowej

 • sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03
 • sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06

Badanie Z-03 jest sprawozdaniem składanym raz w kwartale do 11 kwietnia, do 11 lipca i 11 października odpowiednio za I kwartał, za 2 kwartały i za 3 kwartały.

Badanie Z-06 jest sprawozdaniem rocznym składanym do 18 stycznia roku kolejnego za rok poprzedni.

Sprawozdania składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.  

 Obszar: Wolne miejsca pracy

 • badanie popytu na pracę Z-05

Badanie jest reprezentacyjne na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny. Składane jest do 10 kwietnia, 9 lipca i 8 października 2018 r. odpowiednio za I, II i III kwartał. Sprawozdanie za IV kwartał sporządza się do 9 stycznia 2019 r.

Sprawozdania składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS

Obszar: Warunki pracy

 • sprawozdanie o warunkach pracy Z-10

Badanie jest pełne i ma charakter roczny. Sprawozdanie składa się do 15 stycznia 2018 r. za rok 2017 w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

 • statystyczna karta wypadku Z-KW

Obowiązek ten obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić rejestr wypadków. Na podstawie rejestru oraz protokołów powypadkowych sporządza się kartę wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie składa się każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

 • część I karty - nie później niż w ciągu 14 dni roboczych,
 • część II uzupełniająca - nie później niż z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.  

 Obszar: Strajki spory zbiorowe

 • karta statystyczna strajku Z-KS

Obowiązek ten obejmuje wszystkie podmioty, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Kartę składa się do 3 dni po zakończeniu strajku. Trzeba ją złożyć w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłając ją do Urzędu Statystycznego w Gdańsku na formularzu zamieszczonym na stronie GUS.


Podstawa prawna: