Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie przewozów okazjonalnych autobusami oraz autokarami w Unii Europejskiej

Wykonywanie przewozów okazjonalnych autobusami oraz autokarami  w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych oraz wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymagany jest formularz jazdy:
Książka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać  w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.
Wykonywanie transportu wahadłowego oraz okazjonalnego wymaga posiadania formularza jazdy zawierającego w szczególności:

  •     dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy,
  •     numer rejestracyjny pojazdu, rodzaju usługi,
  •     miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu drogowego,
  •     listę imienną przewożonych osób.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o transporcie drogowym nieokazanie przez kierowcę dokumentu wymaganego w związku z przewozem drogowym (w tym formularza jazdy) podlega karze grzywny w wysokości 500 zł nakładanej na kierowcę. Natomiast zarządzający transportem ponosi odpowiedzialność z tytułu niewyposażenia kierowcy w ten dokument również w postaci grzywny w wysokości 500 zł.