Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady świadczenia usług detektywistycznych

Wykonując usługi detektywistyczne nie można stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Przekroczenie w/w  uprawnień  może wywoływać odpowiedzialność karną.

Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Przedsiębiorca zaś prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych obowiązany jest prowadzić:

  1)  wykaz zatrudnianych detektywów;

  2)  rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.

Stan realizacji umów jest opisywany w odrębnej księdze stanowiącej aneks do rejestru zawartych umów.

Wykaz zatrudnionych detektywów o, którym mowa wyżej powinien zawierać:

  1)  imię i nazwisko detektywa;

  2)  datę i miejsce urodzenia;

  3)  adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

  4)  serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

  5)  numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywateli polskich;

  6)  numer licencji, datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał;

  7)  datę zawarcia z detektywem umowy oraz datę jej wygaśnięcia.

 Z kolei na rejestr zawartych umów składają się poniższe dane:

  1)  kolejny numer umowy dotyczącej usługi detektywistycznej, zawartej w danym roku;

  2)  ogólne określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu;

  3)  datę zawarcia i wygaśnięcia umowy;

  4)  oznaczenie strony zlecającej umowę ze wskazaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania, a w odniesieniu do zleceniodawcy niebędącego osobą fizyczną - nazwy lub firmy, siedziby i adresu;

  5)  numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 Księga zaś realizacji umowy obejmuje:

  1)  numer umowy;

  2)  datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi;

  3)  imiona i nazwiska detektywów wykonujących usługę;

  4)  adnotację o przekazaniu zleceniodawcy końcowego sprawozdania i dacie tego przekazania;

  5)  adnotacje:

a)  o powiadomieniu organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia, w przypadku zawarcia umowy, z której treści wynika, że może ona wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest takie postępowanie,

b)  o zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych zebranych w toku wykonywania usługi, w przypadku zaprzestania korzystania z uprawnień detektywa.

Powyższa dokumentacja może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej. W/w dokumentację, przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy - od daty zakończenia umowy.

Trzeba zaznaczyć, iż umowy na świadczenie usług detektywistycznych powinny przyjmować formę pisemną. W przypadku zaś gdy usługa obejmuje sprawy związane z prowadzeniem postępowań karnych lub karnych skarbowych dodatkowo wymagane jest powiadomienie organów prowadzących te postępowania.

Natomiast po wykonaniu usługi przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, zawierające w szczególności:

1)    datę zawarcia umowy,

2)    opis przedmiotu umowy,

3)    określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,

4)    opis stanu faktycznego,

5)    datę zakończenia czynności w sprawie.

Sprawozdanie wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.

W przypadku gdy sprawozdanie, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach karnych, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.