Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Szczegółowe zasady prowadzenia usług w zakresie ochrony osób lub mienia

  • Dokumentacja

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia obowiązany jest prowadzić:

  1)  wykaz pracowników ochrony,

  2)  w zakresie zawieranych i realizowanych umów:

      a)  rejestr zawartych umów,

      b)  księgę realizacji umowy, wraz z ewidencją notatek użycia lub wykorzystania przez pracownika ochrony środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Wspomniany powyżej wykaz zatrudnionych pracowników ochrony powinien zawierać dane osób wykonujących na rzecz przedsiębiorcy zadania z zakresu ochrony osób lub mienia.

Z kolei rejestr zawartych umów powinien obejmować:

  1)  numer umowy,

  2)  określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu,

  3)  datę zawarcia i rozwiązania umowy,

  4)  oznaczenie stron umowy.

Jeśli chodzi o księgę realizacji umów to podaje się w niej:

  1)  numer umowy,

  2)  datę rozpoczęcia i zakończenia usługi,

  3)  miejsce wykonywania usługi,

  4)  formę wykonywanej usługi,

  5)  imiona i nazwiska pracowników ochrony wykonujących usługę oraz nadzorujących ich kwalifikowanych pracowników ochrony,

  6)  ilość i rodzaj broni oraz środków bezpośredniego przymusu przydzielonej pracownikom ochrony do wykonania usługi.

W zakresie organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (konwój) konieczne jest dodatkowo prowadzenie:

- dziennika zmiany,

- książki transportów pieniężnych.

Dokumentacja, o której mowa wyżej może być prowadzona w formie elektronicznej lub pisemnej. Zapisy w niej powinny być dokonywane na bieżąco. Zapisów w dokumentacji dokonują w sposób trwały, wyraźny i chronologiczny osoby uprawnione.

Dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania czynności.

  • Umundurowanie i identyfikatory

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego a także zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, realizującego w/w  wymogi. Ubiory pracowników powinny posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów. Powyższe zastrzeżenie dotyczy też identyfikatorów i odznak pracowniczych.

  • Szkolenia i badania

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, w zakresie przygotowania strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o ich odbyciu.

Pracownik ochrony musi posiadać też zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, potwierdzoną ważnymi orzeczeniami lekarskim i psychologicznymi. Do przeprowadzenia badań lekarskich lub psychologicznych są uprawnieni tylko odpowiednio upoważnieni lekarze i psychologowie wymienieni w art.15c ustawy o broni i amunicji. 

  • Broń i jej przechowywanie

Na wyposażeniu specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w tym służących do konwojowania walorów pieniężnych mogą znajdować się następujące rodzaje broni:

  1)  broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;

  2)  pistolety sygnałowe;

  3)  pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm;

  4)  strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12.

W/w broń i amunicję przechowuje się w magazynie broni. Magazyn broni winien być zorganizowany we własnej siedzibie lub w obiektach chronionych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. Wymagania techniczne dla magazynu broni oraz  jego wyposażenie zostało określone w § 11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Natomiast broń wykorzystywana w trakcie zwyczajnych usług ochrony osób lub mienia powinna być przechowywana na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o broni i amunicji.

  • Konwój środków pieniężnych

Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej (ok.14.800 zł) nie wymaga stosowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Gdy wartość środków pieniężnych mieści się w przedziale 02 -  1 jednostki obliczeniowej (ok. 14800 - 74.500 zł) ich transport może być wykonywany przez kierowcę bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego w odpowiedniej klasie zabezpieczenia (kasetka).

Natomiast przewóz środków powyżej  1 jednostki obliczeniowej (powyżej 74.500 zł) wymaga już użycia  bankowozu. Jednocześnie przewóz  walorów o takiej wartości wymaga  udziału konwojenta, przy czym konwojent nie może przenosić wartości pieniężnych lub kierować bankowozem i odwrotnie, kierujący lub transportujący środki nie może być konwojentem.