Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie działalności prowadzonej w formie żłobków lub klubów malucha

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Poniżej przeczytasz więcej o formach opodatkowania przewidzianych dla twojego rodzaju działalności.

Zakładając działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu malucha powinieneś wybrać odpowiednią formę opodatkowania, która zależeć może od wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów. W tym przypadku nie musisz składać dodatkowych oświadczeń. Opodatkowanie na zasadach ogólnych obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej metody opodatkowania. W tej formie rozliczeń płacisz podatek w wysokości 18% twojego dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Kiedy dochód osiągnie kwotę powyżej 85.528 zł, to zapłacisz podatek w wysokości 32%.

Pamiętaj, że:

  • kwotę podatku możesz obniżyć o dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia;
  • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku sumę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki na podatek płać do 20. dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu (np. zaliczki za styczeń zapłać do 20 lutego), a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Uwaga! Podatek rozliczasz w deklaracji rocznej PIT-36, którą musisz złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z tzw. metodą liniową, tj. odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł i według jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające skorzystanie z tej metody) wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zaliczki na podatek zapłać do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Jeżeli jesteś małym podatnikiem, to możesz płacić zaliczki również kwartalnie. Wcześniej tj. do 20 lutego danego roku podatkowego musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Minusem opodatkowania w tej formie jest przede wszystkim konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na stosowaniu uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (nie uwzględnia się kosztów ich uzyskania). Do opodatkowania stosujesz ryczałtowe stawki właściwe dla określonego typu działalności (np. działalność handlowa, wytwórcza). Ta forma opodatkowania przychodów jest możliwa dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (a także dla spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych). Jeżeli przy wpisaniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zadeklarujesz wyboru tej formy opodatkowania, to musisz złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie. Skieruj je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania). Złóż oświadczenie nie później niż w dniu, w którym uzyskasz pierwszy przychód. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania, to uważa się, że nadal prowadzisz działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zaliczki na podatek płacisz do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację  podatkową). Podatek rozliczasz w deklaracji rocznej PIT-28, którą musisz złożyć do 31 stycznia kolejnego roku.

Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku żłobków lub klubów malucha  stawka ryczałtu wynosi 8,5% – od przychodów ze świadczenia usług.

Jeśli zdecydujesz się na ryczałt ewidencjonowany, musisz pamiętać, że automatycznie tracisz prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci. Nie odliczysz także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak ci przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną czy odliczanie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz odliczać także darowizny przekazane na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

Jeśli prowadzisz jeszcze inną działalność, z której przychody są opodatkowane innymi stawkami, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów, którą prowadzisz umożliwia określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

W przypadku, gdy świadczysz usługi w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu malucha, nie ma możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej.

Podatek CIT

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami podatku CIT są:

  • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne),
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 25 ust. 1 b-2 a ustawy). Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz również składać we właściwym urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku, zeznanie CIT 8, czyli zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. W tym terminie musisz też wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca. Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, jednak nie dłużej niż 12  kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Jeśli musisz sporządzić sprawozdanie finansowe, to przekaż je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki muszą dołączać także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W przypadku tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, stawka podatku jest obniżona do 15%.  Kwoty w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z 15-proc. podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu). Uwaga! Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.