Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykaz dziennych opiekunów

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminy, powiaty lub jednostki organizacyjne prowadzące albo uprawnione do prowadzenia żłobków i klubów malucha. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W/w opiekunów zatrudnia się głównie w celu prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w warunkach domowych. Stanowi alternatywę dla tworzenia żłobków w obszarach wiejskich  lub  nowych osiedlach miejskich gdzie zarówno słaba infrastruktura jak liczebność dzieci wyklucza ekonomiczny sens budowania w/w placówek.

Wykonywanie funkcji opiekuna dziennego również wymaga rejestracji. Dokonuje tego podmiot zatrudniający opiekuna, który zobowiązany jest do jego zgłoszenia do wykazu dziennych opiekunów. Ma na to czas 14 dni od dnia jego zatrudnienia, przy czym dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu opiekuna do wykazu (nie dotyczy to przypadku gdy urząd nie dokona wpisu we wspomnianym terminie).

Wykaz opiekunów dziennych prowadzi właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz. Nie ujawnia się jedynie adresu osoby fizycznej zatrudniającej opiekuna dziennego.

Uwaga! Dzienny opiekun musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Składki za dziennego opiekuna opłaca i finansuje zatrudniający (czyli np. gmina lub powiat).


Podstawa prawna: