Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymagania lokalowe i techniczne dla żłobków i klubów dziecięcych

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek i klub dziecięcy posiada co najmniej jedno pomieszczenie i miejsce wydzielone na odpoczynek dla dzieci

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.

Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne.

Spełnienie wymagań, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz decyzją Sanepidu lub w przypadku klubów dziecięcych - pozytywną opinią wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, powinien znajdować się w budynku albo jego części spełniającej konkretne warunki. Budynek ten musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w taki sposób, jak określono w tych przepisach.

Lokale przeznaczone na żłobek lub klub malucha mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej.

Wyjątki w zakresie przepisów p.poż

Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone powyżej, jeżeli lokal:

 •   jest przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
 •   znajduje się na I kondygnacji budynku stanowi zwarty zespół przylegających do siebie pomieszczeń;
 •   znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;
 •  posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku; wyjście to oraz inne przejścia ewakuacyjne nie mogą prowadzić przez więcej niż dwa pomieszczenia i nie mogą być dłuższe niż:
  • 20 m lub
  • 40 m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku
 •  został wyposażony w:
  • trudnozapalne i nie dymiące wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz,
  • okładziny sufitów oraz sufity podwieszone, które są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia
  • gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A.

Pozostałe warunki lokalowe dla żłobków i klubów malucha

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie musi spełniać następujące warunki:

 • powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia  pomieszczenia zbiorowego pobytu ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
 • wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
 • jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
 • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
  • podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
  • ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
 • pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;
 • w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 • instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci;
 • w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
 • jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
  • jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
  • umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,
  • jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,
  • w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji,
  • jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci;
 • jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
 • jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;
 • nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci;
 • jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą jednocześnie korzystać dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
 • zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 • jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien;
 • pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;
 • w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 • apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania.

W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się też w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.


Podstawa prawna: