Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych

Statut i regulamin organizacyjny

Żłobek i klub dziecięcy działają na podstawie statutu.

Statut taki ustala podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. W statucie powinny się znaleźć takie dane jak:

  • nazwa i miejsce jego prowadzenia żłobka lub klubu;
  • cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
  • warunki przyjmowania dzieci z preferencjami dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;
  • zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie dziecięcym

Z kolei organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

Za realizację regulaminu odpowiada dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego.

W regulaminie ustala się m.in. godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego biorąc pod uwagę opinie rodziców.

Czas pobytu dzieci

W żłobku i w klubie dziecięcym zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie nad każdym dzieckiem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być - na wniosek rodzica dziecka - wydłużony za dodatkową opłatą.

Wyżywienie dzieci

W żłobku i klubie dziecięcym należy zapewnić przebywającym w nim dzieciom wyżywienie oraz możliwość higienicznego spożywania posiłków. Wyżywienie powinno odbywać się zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Uczestnictwo rodziców

Tylko w klubie dziecięcym rodzice dzieci do niego uczęszczających mogą uczestniczyć w zajęciach.

Uwaga! Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.


Podstawa prawna: