Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od zysków spółki komandytowo-akcyjnej jest zatem pobierany od spółki i od wspólników. Oznacza to, że spółka komandytowo-akcyjna w zakresie podatku dochodowego ma taki sam status jak spółki kapitałowe - akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością (musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne). Jest więc opodatkowana dwustopniowo. Wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki komandytowo-akcyjnej są opodatkowane na poziomie tej spółki według stawki 15% dla małych podatników (wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro) i 19% dla pozostałych przedsiębiorców. Późniejsza wypłata dywidendy do wspólników, czyli do komplementariuszy i akcjonariuszy, również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zależnie od rodzaju osobowości wspólnika – podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych) według stawki 19%.

W konsekwencji zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki (15% lub 19% CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie wspólnika (19% podatek od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego). Efektywna stawka podatku z punktu widzenia wspólnika wyniesie więc 34,39 proc. Natomiast, dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej będącemu osobą prawną, np. spółką z o.o., może podlegać zwolnieniu z podatku, jeśli np. posiada on przynajmniej 10 proc. akcji spółki i spełnia warunki przewidziane w ustawie o CIT.

Komplementariusz, odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ma zaś prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów, w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki. Oznacza to, że będzie on liczył swój udział w zysku spółki (zgodnie z umową spółki), na tej podstawie wyliczy podatek dochodowy, po czym tak wyliczony podatek pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego procentowego udziału w zysku przez kwotę podatku zapłaconego przez SKA. W konsekwencji rzeczywiste opodatkowanie komplementariusza oscylować będzie w granicach 19%. Przepisy określają, że komplementariusz ma prawo do zmniejszenia podatku, gdy zysk wypracowany w danym roku podatkowym przez SKA zostanie mu przez nią wypłacony w okresie pięciu kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku następującego po tym, w którym spółka go osiągnęła.

Zasady opodatkowania podatkiem CIT

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 25 ust. 1b-2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Podatnicy CIT są również zobowiązani, aby po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie w terminie do 31 marca. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W przypadku tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro stawka podatku jest obniżona do 15%.  Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym). Przeczytaj więcej na ten temat zasad opodatkowania CIT.

Podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych stanowi osiągnięty dochód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania w roku podatkowym, wraz z możliwością dokonania odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10%), kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20%), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10%). Od podstawy opodatkowania może być również odliczone do 30% wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, po spełnieniu warunków określonych w art. 18d ustawy updop. Do  wydatków, o których mowa wyżej, zalicza się koszty nabycia materiałów i surowców, ekspertyz i opinii a także wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zaangażowanych w ww. badania. 

Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych


Podstawa prawna: