Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie usług informatycznych

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Poniżej przeczytasz więcej o formach opodatkowania przewidzianych dla twojego rodzaju działalności.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej formy opodatkowania (formę opodatkowania deklarujesz przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli chcesz rozliczać się w ten sposób nie musisz składać dodatkowych oświadczeń.

W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 18% twojego dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Kiedy twój dochód osiągnie kwotę powyżej 85 528 zł, zapłacisz podatek w wysokości 32% twojego dochodu.

Pamiętaj, że:

 • możesz obniżyć kwotę podatku o dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia;
 • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki na podatek płać do 20 dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu (np. zaliczki za styczeń zapłać do 20 lutego), a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Jeżeli jesteś małym podatnikiem, to możesz płacić zaliczki również kwartalnie. Wcześniej tj. do 20 lutego danego roku podatkowego musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Uwaga! Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36. Złóż ją do 30 kwietnia kolejnego roku.

 • Podatek liniowy

Opodatkowanie tzw. metodą liniową dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19%.

W przypadku tej formy podatku są pewne ograniczenia. Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem, nie skorzystasz z większości ulg podatkowych, czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, to złóż właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do 20 stycznia roku kalendarzowego. Jeżeli zaczynasz prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, to złóż oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, ale nie później niż w dniu, w którym uzyskasz pierwszy przychód.

Zaliczki na podatek zapłać do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Jeżeli jesteś małym podatnikiem, to możesz płacić zaliczki również kwartalnie. Wcześniej tj. do 20 lutego danego roku podatkowego musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36L. Złóż ją do 30 kwietnia kolejnego roku. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.

 • Ryczałt

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na stosowaniu uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (nie uwzględnia się kosztów ich uzyskania). Jeżeli przy wpisie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zadeklarujesz wyboru tej formy opodatkowania, to musisz złożyć dodatkowe oświadczenie

Zaliczki na podatek płać do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia, chyba że wcześniej rozliczysz dany rok podatkowo (złożysz deklarację podatkową). Jeżeli w poprzednim roku twoje przychody nie przekroczyły 25 000 euro, to zaliczki możesz płacić również kwartalnie. Wcześniej tj. do 20 stycznia danego roku podatkowego musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-28. Złóż ją do 31 stycznia kolejnego roku.

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług informatycznych wynosi 8,5%. Wyjątkiem są czynności związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), gdzie stawka ta wynosi 17%.

Jeśli zdecydujesz się na ryczałt ewidencjonowany, to pamiętaj, że automatycznie tracisz prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie odliczysz także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak ci przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną czy odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz odliczać także darowizny przekazane na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

Jeśli prowadzisz jeszcze inną działalność, z której przychody są opodatkowane innymi stawkami, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Jest to możliwe pod warunkiem, że na podstawie twojej ewidencji przychodów można określić przychody z każdej działalności.

 • Karta podatkowa

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej obejmuje opodatkowanie przychodów:

 •  osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, a także
 •  spółek cywilnych osób fizycznych.

Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej złóż przy wpisie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej wystarczy, że wniosek złoży jeden ze wspólników).

Uwaga!

 • Jeśli prowadzisz działalność w kilku zakładach na terenie podległym kilku naczelnikom urzędów skarbowych, to właściwego naczelnika ustala się według miejsca, które wskażesz jako siedzibę działalności.
 • Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni wniosek o zastosowanie karty podatkowej, to decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wyda odrębnie na każdy rok podatkowy.
 • Jeśli rozpoczniesz działalność w ciągu roku podatkowego, to podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

W tej formie może być opodatkowana jedynie naprawa i konserwacja cyfrowych urządzeń elektronicznych służących do przetwarzania danych, w tym komputerów i urządzeń pomocniczych. W formie karty podatkowej nie można opodatkować usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Wysokość miesięcznych stawek podatku dochodowego płaconych w tej formie jest podana niżej oraz w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oznaczenia stawek (0 oznacza działalność
bez zatrudniania pracowników,
1 - jednego pracownika, itd.)

Miejscowość o liczbie mieszkańców
 
do 5000 ponad  5000 do 50000 powyżej 50000
0 260 304 343
1 543 583 634
2 675 769 874

Jeśli zdecydujesz się na kartę podatkową, to pamiętaj, że:

 • w swojej działalności nie możesz korzystać z usług osób, których nie zatrudniasz na podstawie umowy o pracę;
 • nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (małżonek może pracować razem z tobą, ale nie może posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak twoja lub pokrywa się z nią);
 • nie możesz wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (na podstawie odrębnych przepisów);
 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski;
 • musisz płacić podatek bez względu na to, czy działalność gospodarcza, którą prowadzisz, przynosi dochód.

Podatek CIT

Podatnikami podatku CIT są (według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne);
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; wyjątkiem są spółki kapitałowe w organizacji;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki);
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki w układzie miesięcznym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie wpłać też podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętaj!

 • Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.
 • Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • Jeśli musisz sporządzić sprawozdanie finansowe, to przekaż je do urzędu skarbowego z dołączoną opinią i raportem biegłego rewidenta w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki muszą dołączać także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kalendarz wszystkich obowiązków podatnika CIT znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 15%. Kwoty w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystasz, jeśli twoja firma rozpoczyna działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z 15-proc. podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu). Uwaga! Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.


Podstawa prawna: