Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie podatkiem CIT

Podatnikami podatku CIT są:

  • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne)
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki)
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Podatnicy CIT są również zobowiązani, aby po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie w terminie do 31 marca. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych stanowi osiągnięty dochód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania w roku podatkowym, wraz z możliwością dokonania odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10%), kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20%), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10%). Od podstawy opodatkowania może być również odliczone do 30% wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Do  wydatków, o których mowa wyżej, zalicza się koszty nabycia materiałów i surowców, ekspertyz i opinii a także wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zaangażowanych w ww. badania. 

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółki komandytowo-akcyjnych dopiero od 1 stycznia 2014 r. mają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od zysków spółki komandytowo-akcyjnej jest zatem pobierany od spółki i od wspólników. Oznacza to, że spółka komandytowo-akcyjna w zakresie podatku dochodowego ma podobny status jak spółki kapitałowe - akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością (musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne). Jest bowiem opodatkowana dwustopniowo. Zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną będzie opodatkowany, pierwszy raz na poziomie samej spółki (19% CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie wspólnika (19% podatek od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego). W rezultacie efektywna stopa opodatkowania z punktu widzenia wspólnika wyniesie 34,39 %.

Inaczej kształtować się będzie opodatkowanie komplementariusza. Będzie on miał prawo do pomniejszenia należnego podatku od dywidend o wartość należnego CIT od dochodu spółki przypadającego proporcjonalnie na jego udział (kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości podatku od dywidend). W konsekwencji rzeczywiste opodatkowanie komplementariusza oscylować będzie nadal w okolicach 19%.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?