Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej

Spółki komandytowo-akcyjne  od 1 stycznia 2014 r. mimo ich zaliczania do spółek osobowych zyskały  status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że spółka komandytowo-akcyjna w zakresie podatku dochodowego ma podobny status jak spółki kapitałowe - akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością (musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne). 

Owe podobieństwo dotyka również opodatkowania zysków spółki komandytowo-akcyjnej. Podatek ten  bowiem jest  pobierany zarówno od spółki jak i od wspólników lub komplementariuszy. W rezultacie zyski spółki są opodatkowane dwustopniowo.

Zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną będzie opodatkowany, pierwszy raz na poziomie samej spółki (19% CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie wspólnika (19% podatek od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego). W rezultacie efektywna stopa opodatkowania  z punktu widzenia wspólnika wyniesie więc 34,39 %.

Inaczej kształtować się będzie opodatkowanie komplementariusza. Będzie on miał prawo do pomniejszenia należnego podatku od dywidend o wartość należnego CIT od dochodu spółki przypadającego proporcjonalnie na jego udział (kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości podatku od dywidend). W konsekwencji rzeczywiste opodatkowanie komplementariusza oscylować będzie nadal w okolicach 19%. Powyższe stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych.