Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowane z azbestem

Kto ma obowiązek usuwania azbestu

Wyroby zawierające azbest zakwalifikowane do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte lub zabezpieczone przez:

 • właściciela,
 • użytkownika wieczystego,
 • zarządcę nieruchomości.

Co musi zrobić wykonawca prac

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, musi:

 • uzyskać odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzje zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożyć urzędowi informacje o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • przeszkolić (przez uprawnioną instytucję) zatrudnianych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • opracować przed rozpoczęciem prac szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmujący w szczególności:
  • identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu,
  • informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
  • zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,
  • ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
 • posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczenia pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

Zamiar przeprowadzenia tych prac trzeba zgłosić właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Więcej na ten temat na stronach biznes.gov.pl.

Jak zabezpieczyć prace

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. Można to osiągnąć poprzez:

 • nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 • demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
 • odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 • prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit,
 • codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Jednocześnie miejsce prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinno być:

 • izolowane od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
 • ogrodzone z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
 • oznaczone w widocznym miejscu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem".

Oświadczenie o wykonaniu prac

Po wykonaniu prac ich wykonawca musi złożyć właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Transport odpadów z azbestu

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. Jednocześnie transport musi się odbywać w warunkach zabezpieczających przed pyleniem.

Składowanie odpadów z azbestu

Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.


Podstawa prawna: