Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja działalności regulowanej z zakresu edukacji pozaszkolnej

Prowadzenie edukacji  pozaszkolnej  co do zasady nie jest działalnością regulowaną. Ten rodzaj działalności gospodarczej bowiem, na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie został zaliczony do  czynności  wymagających uzyskania koncesji, pozwolenia czy też wpisania do jakiegoś rejestru. Niemniej dla poszczególnych profili szkoleń przepisy odrębne mogą wprowadzać tego rodzaju rygory. Przykładem mogą tutaj być:

- szkolenie ze środków ochrony roślin, których organizacja może odbywać się przez podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Roślin i Nasiennictwa ( vide strona biznes.gov.pl );

-  szkolenie w zakresie nauki jazdy, gdzie prowadzący musi być zarejestrowany przez starostwo powiatowe w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (vide strona biznes.gov.pl);

- kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, które może być prowadzone po uzyskaniu uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wpisu do rejestru ( vide strona biznes.gov.pl);

- kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych  ADR, kursy na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców  gdzie potrzebna jest decyzja marszałka województwa o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących w/w szkolenia ( vide strona biznes.gov.pl).