Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Używanie instalacji i urządzeń oddziałujących na środowisko

Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna również powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Jeżeli w związku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.

Jeżeli utworzono strefę przemysłową, eksploatacja instalacji na jej obszarze nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami strefy przemysłowej.

  • Standardy emisji

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji polegającej w szczególności na:

1)    stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

2)    podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.

W celu oceny wykonania w/w obowiązków zostały opracowane standardy emisyjne. Ilustrują one wymagania w zakresie  zawartości dwutlenku węgla, tlenku azotu oraz pyłu w gazach odlotowych  w zależności od rodzaju zastosowanego paliwa(ciekłe, stałe, gazowe), rodzaju instalacji i  roku ich produkcji. Wspomniane standardy limitują też pylenie odnośnie produkcji i wykorzystywanie azbestu, zużycie rozpuszczalników organicznych i produkcję tytanu. Szerzej na ten temat w artykule pt.”Standardy emisyjne”.

  • Pomiar emisji i poboru wody

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. Pomiary sa prowadzone okresowo lub w sposób ciągły. Te ostatnie sa konieczne w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii i zazwyczaj sa związane z obowiązkiem posiadania pozwolenia na emisje lub pozwolenia wodno-prawnego.  W/w wymóg może być nałożony na przedsiębiorcę także w drodze odrębnej decyzji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych 

W sytuacji nowo zbudowanej instalacji lub zmienionej w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, prowadzący ją podmiot jest zobowiązany dodatkowo do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Powinien to wykonać  najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.

Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów jest związany z rodzajem instalacji albo urządzenia, parametrami charakteryzującymi ich wydajność lub moc instalacji. Może też być warunkowany data produkcji danego urządzenia lub instalacji. Więcej w artykule pt. „ Zasady dokonywania pomiarów emisji i poboru wody”.

Wspomniany pomiar może być prowadzony przez:

1)    akredytowane laboratorium lub

2)    certyfikowane jednostki badawcze.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, pomiary wielkości emisji, mogą wykonywać samodzielnie  jeżeli, posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością, i własne laboratorium. Warunkiem jest aby laboratorium również było objęte systemem zarządzania jakością.

Ciągły pomiarów wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy. Jednocześnie prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Wyniki pomiarów prowadzący instalację i użytkownik urządzenia przedstawiają wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Więcej na ten temat w w artykule pt. „Zasady dokonywania pomiarów emisji i poboru wody”.

  • Zgłoszenie instalacji lub urządzenia

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca jednak negatywnie oddziaływać na środowisko (np. w drodze przekraczania standardów emisji), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Ich wykaz  został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Niemniej do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, dopiero jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Zgłoszenia instalacji już eksploatowanej, prowadzący ją jest obowiązany dokonać  w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Zgłoszeniu podlega również rezygnacja z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji. Więcej na ten temat w artykule pt. ”Zgłoszenie instalacji służbom ochrony środowiska”

Uwaga - Środki transportu w zakresie emisji spalin do powietrza powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w ustawie prawo o ruchu drogowym lub w przepisach wykonawczych wydanych do niej.

 

Czy ta strona była przydatna?