Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Rodzaje opłat

Jeśli korzystasz ze środowiska, to musisz za to zapłacić. Opłata obejmuje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,
 • składowanie odpadów.

Jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki korzystania ze środowiska (warunki ustala wojewódzki inspektor ochrony środowiska w formie decyzji), to zapłacisz administracyjną karę pieniężną. Może tak być, jeśli:

 • wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza,
 • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi,
 • pobierasz wodę,
 • składujesz odpady,
 • magazynujesz odpady,
 • emitujesz hałas do środowiska.

W rezultacie, jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki, zapłacisz nie tylko opłatę za korzystanie ze środowiska, ale także administracyjną karę pieniężną.

Jeśli korzystasz ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, to poniesiesz podwyższoną opłatę za to korzystanie.

Stawki opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska w ww. sposób znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska.  Stawki te z 1 stycznia każdego roku są podwyższane w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki po waloryzacji i wymagane w poszczególnych  latach  są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W 2018 roku obowiązują stawki wymienione w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

O tym, jak obliczyć opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub składowanie odpadów i gdzie oraz kiedy ją zadeklarować przeczytasz w opisie Złóż informację o korzystaniu ze środowiska.

Stawki opłat za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych

Opłaty są pobierane w formie:

 • opłaty stałej,
 • opłaty zmiennej.

Opłata stała za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej zależy od jego wielkości  wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym. Natomiast opłata zmienna jest pochodną rodzaju działalności, w której woda ta jest zużywana.

Opłata za wprowadzenie wód i ścieków do ziemi również dzieli się na opłatę stałą i opłatę zmienną. Opłata zmienna jest zależna od ilości i jakości ścieków (ich składu i zawartości substancji uciążliwych) wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej składa się także z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Opłata zmienna jest zależna od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Stawki tych opłat znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. 

Wysokość opłaty stałej ustalą oraz przekażą ci Wody Polskie w formie informacji rocznej. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych płaconych do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Jeśli nie uiścisz opłaty,  to Wody Polskie dostarczą ci w tej sprawie decyzję.

Także wysokość opłaty zmiennej ustalą oraz przekażą ci Wody Polskie. W tej sprawie dostaniesz od nich informację. Opłatę powinieneś uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś informację. Jeśli nie uiścisz tej opłaty, to również z Wód Polskich dostaniesz w tej sprawie decyzję.

Inne opłaty dotyczące środowiska

Podwyższenie opłaty obejmuje przypadki, gdy bez pozwolenia lub z przekroczeniem podanych w niej limitów:

 • wprowadzasz do powietrza gazy lub pyły lub
 • pobierasz wodę,
 • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi.

Administracyjną karę pieniężną ustala z kolei w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska  na podstawie wyników kontroli, a w szczególności zrobionych w jej trakcie pomiarów lub pomiarów twoich jako korzystającego ze środowiska. Kiedy inspektor stwierdzi przekroczenie lub naruszenie, to wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej obowiązującej do czasu aż stwierdzi się zmianę wielkości przekroczenia lub naruszenia. Następnie za okres do momentu aż przestaniesz przekraczać lub naruszać warunki korzystania albo za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia nie zakończy się przekraczanie lub naruszanie - WIOŚ naliczy ci ostateczną karę pieniężną.

Za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także za pobór wód i zrzut ścieków z przekroczeniem limitów określonych w pozwoleniu  dostaniesz karę w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat. Z kolei, gdy pobierasz wodę lub wprowadzasz gazy i pyły albo ścieki nie mając wymaganego pozwolenia karat może wynosić nawet 500% opłat podstawowych.

Kara jest opłacana niezależnie od opłat podstawowych za korzystanie ze środowiska.

Ewidencje

Jeśli korzystasz ze środowiska, to musisz prowadzić i aktualizować co roku ewidencję zawierającą informacje o:

1) ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
2) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
3) wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzasz ścieki (dotyczy wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, które pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów);
4)   wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Dzięki zapisom w ewidencji możesz prawidłowo ustalić dane potrzebne do przygotowania informacji o opłatach środowiskowych.

Uwaga! Jeśli korzystasz ze środowiska i masz zwolnienie z obowiązku przedstawienia wykazów i informacji, to nadal musisz prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję.

Jeśli posiadasz lub używasz instalacje i urządzenia emitujące do powietrza zanieczyszczenia w postaci gazów lub pyłów, to obok wykazów i informacji musisz składać corocznie (do końca lutego następnego roku) raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport wprowadzisz do krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl. Najpierw musisz zarejestrować w bazie swoją działalność, a następnie zalogować się do niej za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Na podstawie danych z raportu nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska.


Podstawy prawne:

Czy ta strona była przydatna?