Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić lub prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. Przez zwiększone ryzyko  rozumie się posiadanie, wykorzystywanie lub produkcję substancji niebezpiecznych, których wykaz został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zgłoszenie prowadzenia zakładu

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład;
 • adres zakładu w tym adres strony internetowej zakładu;
 • informację o tytule prawnym;
 • charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji;
 • rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń;
 • rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji niebezpiecznej;
 • charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków.

Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu powinna zostać zgłoszona właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Zgłoszenia zakładu  należy dokonać:

 •  co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;
 • w terminie roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.

Program zapobiegania awariom

Niezależnie od powyższego wspomniany przedsiębiorca sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Program ten należy przedstawić Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska  w tych samych terminach co wspomnianej powyżej zgłoszenie.

System bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska

Dodatkowo w/w podmiot jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Na powyższe składa się między innymi opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i dostarczenia go komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku zakładu o dużym ryzyku założenia wynikające z powyższych dokumentów powinny być zebrane w formie raportu o bezpieczeństwie.

Raport bezpieczeństwa

W raporcie tym zamieszcza się:

 • informacje o zakładzie, w tym jego działalności, organizacji i systemie zarządzania, istotne dla zapobiegania poważnymawariom przemysłowym;
 • opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne,
 • opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznychdo zapobiegania awariom;
 • opis substancji niebezpiecznych ujętych w zgłoszeniu;
 •  informacje o wdrożeniu poprzez system zarządzania bezpieczeństwem programu zapobiegania poważnym awariomprzemysłowym i potwierdzenie ich skuteczności;
 • opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej;
 • informację, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje doopracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;
 • informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • nazwy podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie.

Szczegółowe dane dotyczące w/w raportu zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

Przedmiotowy raport  należy przedłożyć Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 2 lat od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

Raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Raport o bezpieczeństwie podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom, dokonywanym przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku.

Rozpoczęcie działalności zakładu

Rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:

 • programu zapobiegania awariom i
 • wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego albo ich zmian 

Potrzebne jest też  zatwierdzeniu przez ten organ raportu o bezpieczeństwie.

W przypadku zaś zakładu  jedynie o podwyższonym ryzyku do jego otwarcia wymagane jest tylko pozytywne zaopiniowanie przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej:

 •   programu zapobiegania awariom albo zmian tego programu.

Podstawa prawna: